KSCB 26 INS 1949/2009-B-72
KSCB 26 INS 1949/2009-B-72

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Miroslavem Veselým v insolvenční věci dlužníka INDES INVEST s.r.o., IČ 25431552, Svobody 80, 379 01 Třeboň, o schválení zprávy k reorganizačnímu plánu dlužníka, t a k t o :

Zpráva k reorganizačnímu plánu dlužníka INDES INVEST s.r.o., IČ 25431552, Svobody 80, 379 01 Třeboň ze dne 11.8.2010 se s c h v a l u j e .

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSCB 26 INS 1949/2009-B-37 ze dne 17.12.2009 povolil soud reorganizaci dlužníka a současně dlužníka vyzval, aby ve lhůtě 120-ti dnů od povolení reorganizace předložil zdejšímu soudu reorganizační plán. Usnesením podepsaného soudu č.j. -B-53 ze dne 15.4.2010 byla lhůta pro předložení reorganizačního plánu soudem prodloužena o dalších 100 dnů a následně usnesením č.j. KSCB 26 INS 1949/2009-B-69 ze dne 21.7.2010 o dalších 20 dnů. Reorganizační plán včetně zprávy k reorganizačnímu plánu byli dlužníkem soudu předloženy 11.8.2010, tedy ve stanovené lhůtě.

Podle ust. § 343 odst. 3 a 4 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) se zpráva o reorganizačním plánu předkládá věřitelům v dostatečném předstihu před schůzí věřitelů, která má rozhodnout o přijetí reorganizačního plánu, a to nejpozději 15 dnů před termínem jejího konání. Náležitosti zprávy o reorganizačním plánu stanoví prováděcí předpis. Zprávu lze zveřejnit poté, co ji schválil insolvenční soud.

V daném případě předložil dlužník reorganizační plán a zprávu o reorganizačním plánu. Z dikce citovaného ustanovení § 343 odst. 3 IZ je zřejmé, že požadavek na schválení této zprávy insolvenčním soudem vychází pouze z nutnosti posoudit, zda jsou splněny formální náležitosti takovýchto dokumentů, a nikoliv posouzení hlediska obsahového, tzn. skutečné reálnosti plnění reorganizačního plánu a reálnosti zprávy o jeho plnění (takovéto rozhodnutí je vyhrazeno pouze věřitelům v rámci konání schůze věřitelů svolané k projednání reorganizačního plánu). Pokud jde o posouzení náležitostí, odkazuje ust. § 343 odst. 4 IZ na prováděcí předpis. Tímto prováděcím předpisem je vyhláška č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení, kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona. Náležitosti zprávy o reorganizačním plánu upravuje ust. § 25 jednacího řádu pro insolvenční řízení a příloha k tomuto jednacímu řádu.

Soud proto posoudil dlužníkem předloženou zprávu o reorganizačním plánu a shledal, že předložená zpráva odpovídá formálním požadavkům kladeným na ni dle citovaných ustanovení § 25 jednacího řádu a přílohy k jednacímu řádu pro insolvenční řízení. Proto soud neměl důvodu předloženou zprávu neschválit.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 23. srpna 2010

JUDr. Miroslav V e s e l ý samosoudce