KSCB 26 INS 15715/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD KSCB 26 INS 15715/2013 ýESKÉ REPUBLIKY 29 NSýR 93/2013-A-32

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl povČ eným lenem senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenní vČci dlužníka DRAV TRANS s. r. o., se sídlem v ýeských BudČjovicích 6, Žižkova t . 309/12, PSý 370 01, identifikaní íslo osoby 26016761, zastoupeného JUDr. Petrem Stoklasem, advokátem se sídlem v OstravČ-Moravské OstravČ, Masná 1324/1, PSý 702 00, vedené u Krajského soudu v ýeských BudČjovicích pod sp. zn. KSCB 26 INS 15715/2013, o insolvenním návrhu dlužníka, o záloze na náklady insolvenního ízení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. ervence 2013, . j. KSCB 26 INS 15715/2013, 1 VSPH 1095/2013-A-16, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

O d v o d n Č n í:

Krajský soud v ýeských BudČjovicích (dále jen insolvenní soud ) usnesením ze dne 20. ervna 2013, . j.-A-10, uložil dlužníku zaplatit ve lh tČ 7 dn ode dne právní moci usnesení zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 50.000,-K. K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví oznaeným rozhodnutím usnesení insolvenního soudu zmČnil tak, že uložil dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 30.000,-K ve lh tČ 15 dn ode dne právní moci rozhodnutí. Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (. l. A-20), které vzal posléze zpČt podáním ze dne 11. íjna 2013 (. l. A-24). Nejvyšší soud tudíž na základČ tohoto dispozitivního úkonu dlužníka zastavil dovolací ízení podle ustanovení § 243c odst. 3 vČty druhé a § 243f odst. 2 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, v platném znČní. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníku se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 31. íjna 2013

Mgr. Milan P o l á š e k , v. r. povČ ený len senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Krch avá