KSCB 26 INS 15437/2017-Bw4v brn inu,! zau Lů-D-LÚ

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl vsenátě složeném zpředsedý ]UDr. Petra Trebatickěho, Ph.D., LLM. a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Věty Modlitbově v insolvenční věci dlužníků: a) Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , IČO 45012865 bytem Majora Boháče 29, 391 43 Mladá Vožice b) Jaroslava anonymizovano , narozená 1. 4. 1959, IČO 15778568 býtem Majora Boháče 29, 391 43 Mladá Vožice insolvenčního správce: Ing. Vladimír Heinrich Bouček MBA sídlem U Studánky 26, 170 00 Praha 7 provozovnou Horská 73, 381 01 Ceský Krumlov

0 odvoláni msolvenčního správce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. listopadu 2017, č. j.takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích &. i.-3-4 ze dne 14. listopadu 2017 se mění tak, že se insolvenčnímu správci Ing.. Vladimíru

Heinrichu Boučkovi MBA pořádková pokuta ve výši 500 Kč neukládá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích (dále těž jen insolvenční soud, soud prvního stupně) ve výroku tohoto rozhodnutí označeným usnesením uložil msolvenčnknu správci Ing. Vladimíru Heinrichu Boučkovi MBA (dále těž jen Správce) pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč, kterou je povinen zaplatit do 3 dnů ode dne právní moci předmětného rozhodnutí.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesením z 8. 8. 2017 na č. d. A-8 zjistil úpadek dlužníků jaroslava a Jaroslavy anonymizovano (dále těž jen Dlužníci nebo Dlužník a Dlužnice), povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil Správce Bodem IX. výroku tohoto usnesení uložil Správci povinnost, aby Dlužníkům a soudu sdělil datum a místo jednání s Dlužníký dle Š 410 odst. 2 zákona č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon _. dále těž jen IZ), nejpozději 7 dní před jeho konáním. Dne 20. 10. 2017 mu Správce doručil seznam přihlášených pohledávek přehledový list a jednotlivě přezkumně listy. Z těchto seznamů není zřejmě, kdý proběhlo jednání s Dlužniký. Zprávu o přezkumu, zprávu pro oddlužení a soupis majetkově podstaty Správce nepředložil, ač mu to insolvenční soud bodem VIII. výroku usnesení o zjištění úpadku uložil.

Cituje 5 81 odst. 2 IZ, uložil soud prvního stupně Správci pořádkovou pokutu, nebot? tím, že _ nesdělil datum a místo jednání s Dlužníky nejpozději 7 dní před jeho konáním, porušil svou podstatnou povinnost. Přitom vycházel z toho, že tato informace je Významná jednak z hlediska transparentnosti insolvenčního řízeni, jednak vzhledem k posuzování včasnosti dispozic věřitelů s přihláškami pohledávek ve smyslu Š 192 odst. 4 IZ, pro které je v případě řešení úpadku oddlužením mezním okamžikem přesný čas skončení jednání s dlužníkem podle ustanovení Š 410 odst. 2 IZ. Neznal-li bý včas datum tohoto jednání, byl by nucen odsunout posouzení včasnosti všech případných změn výše pohledávek až na dobu po předložení zprávy o přezkumu (jejíž

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

.-.._,_ ...

-\. .-_ řad-La. . .

_ , _: :. 35

3 VSPH 150/2018 součástí je záznam o jednání s dlužníkem), což by zcela nepochybně způsobovalo nežádoucí a zbytečné zpomalení jeho rozhodovací činnosti. ježto se jedná o první pořádkovou pokutu v daném řízení, jejímž účelem je zejména důrazně upozornit Správce na tuto povinnost tak, aby se porušení této povinnost mohl napříště v rámů jiných insolvenčních řízení vyvarovat, její výši stanovil na samé spodní hranici zákonného rozpětí.

Proti tomuto usnesení se Správce včas odvolal a navrhl, aby ho odvolací soud zrušil. Uvedl, že IZ stanoví povinnost sdělení data a místa konání dlužníku, nikoli i insolvenčnímu soudu. Vůči Dlužníkům Správce tuto povinnost splnil. Namítl, že pokud insolvenční soud stanovil Správci povinnost, která není uložena zákonem, měl by svůj požadavek nad rámec zákona v usnesení zdůvodnit, respektive vyznačit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o požadavek přesahující povinnost uloženou zákonem. To však insolvenční soud v dostačující míře a rozsahu neučinil, proto případné opominutí Správce, který jednal vmezích zákona, mu nelze jako porušení povinnosti přičítat. Uzavřel, že pokud zákonodárce požadavek určení mezního okamžiku pro dispozice věřitelů s pohledávkami do novelizovaného zákona nezahmul, nelze nedostatky vyvolané textem zákona ve fázi zavádění nové právní normy přičítat Správci.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející podle 0 212 a S 212a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen osř.), a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle 0 81 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200 000 Kč.

Tato sankce je procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce (dále též jen správce) ve smyslu 5 36 a Š 37 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle 5 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty, nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodřiovalo zproštění správce funkce dle $ 32 IZ. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Podle Š 192 odst. 4 IZ věřitel může až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky. jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednáni. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.

Podle 5 410 odst. 2 IZ přezkoumání přihlášených pohledávek provede insolvenční správce tak, že v seznamu přihlášených pohledávek podle Š 189 odst. 1 u každé z pohledávek výslovně uvede, zda ji on sám, dlužník nebo věřitel popírá nebo nepopírá, přičemž ke stanovisku dlužníka bude připojen i podpis dlužníka; stanovisko dlužníka zjisti insolvenční správce při osobním jednání s dlužníkem, jehož datum a místo konání sdělí dlužníkovi nejméně 7 dní předem. Věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí a poučí jej o dalším postupu. Poté insolvenční správce vypracuje zprávu o přezkumu; její součástí je záznam o jednání s dlužníkem podepsaný insolvenčním správcem a dlužníkem, seznam přihlášených pohledávek a doklad o písemném vyrozumění věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

12.

13.

14.

J vor'i i lDUfLULD

Z obsahu spisu se podává, že usnesením ze dne 8. 8. 2017 na č. d. A-8 zjistil soud prvního stupně úpadek Dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením, vyzval věřitele k přihlášení jejich pohledávek do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, uložil Správci podat mu do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek zprávu o přezkumu, zprávu pro oddlužení a soupis majetkové podstaty a sdělit Dlužníkůrn a insolvenčnítnu soudu datum a místo jednání s Dlužníky dle Š 410 odst. 2 12. nejpozději 7 dní před jeho konáním. Podáním doručeným dne 20. 10. 2017 (č. d. B-3) Správce předložil soudu prvního stupně přezkumné listy a přehledový list. Přípisem ze dne 14. 11. 2017 na č. d. B S vyzval soud prvního stupně Správce k doplnění a opraveni jeho podání, což Správce učinil podáními doručenými 19. 11. 2017 a 20. 11. 2017 (č. d. Bm7 a č. d. 848), jimiž soudu prvního stupně předložil mimo jiné zprávu pro oddlužení, soupis majetkové podstaty, zprávu o přezkumu a záznam o jednání s Dlužníky, jež proběhlo dne 6. 11. 2017.

Shora uvedená zjištění vedou odvolací soud kzávěru, že Správce soudem prvního stupně uloženou povinnost vskutku řádně nesplnil, když požadované údaje soudu zaslal s prodlením. Podle 5 11 odst. 1 ve spojení s $ 10 písm. b) IZ může insolvenční soud ukládat ostatním procesním subjektům povinnosti při výkonu dohlédací činnosti, a to i takové, které nejsou stanoveny zákonem, a proto argumentace Správce spočívající v poukazu na znění 5 410 odst. 2 IZ, jenž Správci výslovně ukládá povinnost informovat o jednání pouze Dlužníky, není přiléhavá. Potud jsou úvahy soudu prvního stupně správné.

Z obsahu spisu však již neplyne, že by porušením této povinnosti Správce došlo ke ztížení dalšího postupu řízení či k ohrožení dosažení jeho účelu. V tomto směru odvolací soud s opačným názorem soudu prvního stupně nesouhlasí. Má li tento za důvod pro uložení pořádkové pokuty Správci zájem na transparentnosti řízení a včasném posouzení (včasnosti) dispozic věřitelů s přihláškami pohledávek ve smyslu 5 192 odst. 4 IZ, odvolací soud má za to, že k porušení ani ohroženi takového zájmu nedošlo, a úvahy soudu prvního stupně jsou tak vedeny v rovině ryze teoretické. je přitom zřejmé, že včasnost případných dispozic věřitelů s přihláškami jejich pohledávek lze ve smyslu úvah soudu prvního stupně posuzovat pouze ve vazbě na uskutečněné jednání s Dlužníky. Na tom by nic nezměnilo ani to, kdyby Správce (jak mu bylo uloženo) insolvenční soud informoval o datu jeho konání minimálně 7 dní předem.

K uložení pořádkové pokuty v této souvislosti tedy nedošlo po právu (důvodně), přestože Správce soudem uloženou povinnost skutečně porušil. Pro uložení pořádkové pokuty totiž nebyly splněny všechny zákonem stanovené podmínky.

Z uvedených důvodů tedy odvolací soud napadené usnesení podle Š 220 odst. 1 ve spojení s Š 167 odst. 2 o.s.ř. za použití $ 7 IZ změnil tak, že se Správci pořádková pokuta neukládá. Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (Š 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění vinsolvenčním rejstříku

($ 71 odst. 2 IZ).

Praha 13. února 2018

]UDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Voj _ .