KSCB 26 INS 13745/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSCB 26 INS 13745/2012 29 NSýR 84/2016-B-110

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenní vČci dlužníka Zde ka Plachého, narozeného 16. kvČtna 1959, bytem v ýeských BudČjovicích, U T í lv 299/14, PSý 370 01, vedené u Krajského soudu v ýeských BudČjovicích pod sp. zn. KSCB 26 INS 13745/2012, o námitce podjatosti insolvenního správce, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. prosince 2015, . j. KSCB 26 INS 13745/2012, 1 VSPH 2417/2015-B-91, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

O d v o d n Č n í:

Usnesením ze dne 11. listopadu 2015, . j.-B-85 Krajský soud v ýeských BudČjovicích (dále jen insolvenní soud ) rozhodl, že insolvenní správce JUDr. Ji í Švihla, není vylouen z insolvenního ízení dlužníka Zde ka Plachého, narozeného 16. kvČtna 1959, bytem v ýeských BudČjovicích, U T í lv 299/14, PSý 370 01 (dále jen dlužník ), vedeného u insolvenního soudu pod sp. zn.. Vrchní soud v Praze v záhlaví oznaeným usnesením k odvolání dlužníka potvrdil rozhodnutí insolvenního soudu. Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (. l. B-104). Jelikož p i podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdČlání (§ 241 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, ve znČní pozdČjších p edpis , dále jen o. s. . ), insolvenní soud ho usnesením ze dne 21. b ezna 2016, . j.-B-105, dorueným dovolateli zvláš dne 29. b ezna 2016 (srov. doruenku u . l. B-105) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dn ode dne doruení usnesení. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lh tČ urené ve výzvČ ani pozdČji, Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 vČta p ed st edníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. . ízení o jeho dovolání zastavil. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníku, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 28. dubna 2016

Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Je ábková