KSCB 26 INS 10835/2015-B-29
KSCB 26 INS 10835/2015-B-29

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem, Ph.D., v insolvenční věci dlužníků Miroslava Hybše, rč: 640831/0370, IČO 45002738, P. Voka 489, 391 81 Veselí nad Lužnicí a Ivety Hybšové, rč: 695531/1605, P. Voka 489, 391 81 Veselí nad Lužnicí, t a k t o :

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to:

nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, pro obec Veselí nad Lužnicí a katastrální území Veselí nad Lužnicí, a to: -pozemek parc. č. st. 1830 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m2 jehož součástí je stavba-objekt k bydlení č. p. 437, objekt k bydlení č. p. 437 jež je součástí pozemku parc. č. st. 1830 a pozemek parc. č. 1831 zahrada o výměře 313 m2, to vše zapsané na LV č. 27;

Haně Hybšové, Štěpnice 720, 391 81 Veselí nad Lužnicí.

Odůvodnění: Usnesením č. j.-A-11 ze dne 25. 8. 2015 soud zjistil úpadek dlužníků a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením č. j. KSCB 26 INS 10835/2015-B-17 ze dne 6. 4. 2016 soud schválil oddlužení dlužníků zpeněžením majetkové podstaty. Do majetkové podstaty dlužníka náleží majetek uvedený shora ve výroku rozhodnutí. Usnesením č. j.-B-21 ze dne 31. 5. 2016, které nabylo právní moci téhož dne, soud vyslovil souhlas s prodejem uvedeného majetku mimo dražbu, a to za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. Podáním ze dne 13. 4. 2016 požádal pan Karel Hybš (sourozenec dlužníka) o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka s tím, že by rád, kdyby rodinný dům zůstal nadále majetkem rodiny, a současně potřebuje zajistit klidné dožití jejich matky, která v dané nemovitosti přebývá a má zde zřízené věcné břemeno. Podáním ze dne 2. 8. 2016 zažádala o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka manželka Karla Hybše Hana Hybšová s tím, že na hypoteční úvěr k zakoupení výše uvedené nemovitosti, chtějí ručit nemovitostí, která je ve společném jmění manželů Karla a Hany Hybšových. Podle § 295 odst. 1 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek, náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, isir.justi ce.cz pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Současně podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkurzu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odst. 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. S ohledem na skutečnost, že nebyl zvolen věřitelský orgán, stanovisko k povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve prospěch osob dlužníkům blízké, v rámci působnosti věřitelského výboru, vydal insolvenční soud. Insolvenční správkyně podáním ze dne 14. 4. 2016 soudu sdělila, že žadatel souhlasí s odkupem za odhadní cenu 1.200.000,-Kč a shledává jej tedy vhodným, a to i vzhledem ke skutečnosti, že jde o rodinný majetek, v němž bydlí i matka dlužníka V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty Karlu Hybšovi povolil, neboť se ztotožnil se závěry insolvenční správkyně.

Pro úplnost soud dodává, že povinnost insolvenční správkyně prodat výše uvedený majetek za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem se nemění.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 19. srpna 2016

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Mgr. Kristýna Tichá