KSCB 25 INS 9892/2013-A-8
KSCB 25 INS 9892/2013-A-8

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci dlužníka Arnošta Kotlara, anonymizovano , Zvonková 400, 381 01, Český Krumlov, o návrhu společnosti MH property a.s., IČ 28095804, Chvalšiny, Borová 6, PSČ 381 01, na vydání předběžného opatření a ustanovení předběžného správce, t a k t o :

I. Návrh navrhovatele MH property, IČ 280958084, Chvalšiny, Borová 6, PSČ 381 01 na ustanovení předběžného správce v této insolvencí věci

se z a m í t á.

II. Soud u k l á d á dlužníku Arnoštu anonymizovano , anonymizovano , Zvonková 400, 381 01 Český Krumlov, aby ode dne doručení tohoto usnesení s veškerým majetkem, tvořícím majetkovou podstatu, nenakládal do právní moci skončení insolvenčního řízení zahájeného dne 10.4.2013 usnesením KS v Českých Budějovicích pod čj.-A-14.

Odůvodnění:

Navrhovatel společnost MH property a.s. podala dne 9.4.2013 insolvenční návrh, v němž se domáhala zjištění úpadku dlužníka Arnošta Kotlára a prohlášení konkurzu na jeho majetek. Součástí tohoto návrhu je i návrh na vydání předběžného opatření a ustanovení předběžného správce. Předmětem předběžného opatření by měl být zákaz dispozice s majetkem dlužníka, který by byl oprávněn s ním nakládat pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce. Návrh je odůvodněn tím, že dlužník je v úpadku, neboť kromě nesporné pohledávky po lhůtě splatnosti více než 3 měsíce, kterou má vůči navrhovateli ve výši 26.601,54 Kč. má ještě další věřitele a to GE MONEY Multiservis a.s. T-Mobil Czech Republik a.s. Rovněž tyto společnosti by měly mít pohledávky po lhůtě splatnosti vůči dlužníku a to minimálně od 15.1.2010 a 12.3.2010. Dlužník je vlastníkem nemovitostí a to domu č. 400 v Českém Krumlově a k tomu náležejícím pozemkům č. 3518 a 1149/9, vše zapsáno na LV č. 4613 a LV č. 6229 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, pracoviště Český Krumlov. Hodnota těchto nemovitostí činí 2.850.000,-Kč dle znaleckého posudku založeného v insolvenční věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 25 INS 1565/2012 . Toto insolvenční řízení se týká manželky dlužníka. Navrhovatel předběžného opatření poukazuje na to, že dlužník i jeho manželka krátí své věřitele, neboť se zbavují veškerých věcí, které mají nějakou hodnotu. To, že veškeré movité věci s manželem převedli na děti, uvedla dlužnice se svém písemném vyjádření ve shora uvedené insolvenční věci a na schůzi věřitelů dne 27.3.2013 uvedla, že svou polovinu domu chce převést na svoji dceru. Za této situace navrhovatel požadoval, aby dlužníku bylo uloženo nenakládat s určitými věcmi nebo právy náležejícími do majetkové podstaty nebo umožnit mu toto nakládání pouze se souhlasem předběžného správce.

Ze spisu KS 25 INS 1565/2012 v němž probíhá insolvenční řízení na manželku dlužníka Libuši Kotlárovou bylo zjištěno, že dne 27.3.2013 na schůzi věřitelů dlužnice Libuše Kotlárová uvedla, že svou polovinu domu chtěla převést na svoji dceru a proto nesouhlasí se zpeněžením majetku v rámci oddlužení. Žádala, aby jí byl povolen splátkový kalendář. Ještě předtím ve svém podáním doručeném soudu dne 5.2.2013 jimž doplnila svůj návrh pod bodem III. uvedla, že předmětem vypořádání SJM manželů nejsou žádné movité věci ,neboť ty byly převedeny na děti. Pokud jde o rodinný dům, ten mají manželé nadále ve společném mění. Z citovaného jednacího protokolu o schůzi věřitelů a písemného podání dlužnice lze dovodit, že zde hrozí reálné nebezpečí zpeněžení nemovitosti v hodnotě 2.850.000,-Kč případně dalších věcí, tak, aby se tyto věci nestaly součástí majetkové podstaty v insolvečním řízení a nemohly být zpeněžením těchto věci uspokojeni věřitelé dlužníkům. Takovým úkonem by byly věřitelé zkrácení na svých právech, proto soud vyhověl návrhu a předběžným opatřením uložil dlužníku Arnoštu Kotlárovi, aby svým majetkem nedisponoval do skončení insolvečního řízení, tj. do pravomocného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zjištění úpadku a řešení tohoto úpadku, nebo do pravomocného skončení insolvenčního řízení v případě jištění úpadku a jeho řešení konkurzem či jiným způsobem. Takto bylo rozhodnuto dle § 82 odst. 1 IZ s tím, že ustanovení výslovně uvádí, že navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

Pokud jde o návrh na ustanovení předběžného správce ten považoval soud za nadbytečný, neboť v daném případě je zřejmé, že dlužníci mají jedinou hodnotnou věc, kterou je shora zmíněná nemovitost a ohledně ní bude opis tohoto usnesení zaslán na Katastrální úřad. Pokud budou zjištěny zákonné podmínky pro osvědčení úpadku, rozhodne soud urychleně o úpadku a způsobu jeho řešení. Současně pak bude rozhodnuto o ustanovení insolvečního správce.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 15.dubna 2013

JUDr. Marie Červinková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: J.Matoušová