KSCB 25 INS 9879/2013-A-16
KSCB 25 INS 9879/2013-A-16

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci dlužníka Václava Domorázka, rč: 781231/1683, IČ: 70669911, Mistra Martina 185, 387 01 Volyně, o odvolání dlužníka proti usnesení č. j. KSCB 25 INS 9879/2013-A-11 ze dne 10.9.2013, t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 25 INS 9879/2013-A-11 ze dne 10.9.2013 se zrušuje.

Odůvodnění: Dne 9.4.2013 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka Václava Domorázka, rč: 781231/1683, IČ: 70669911, Mistra Martina 185, 387 01 Volyně, spojený s návrhem na povolení oddlužení. Jako způsob oddlužení navrhl dlužník zpeněžení majetkové podstaty.

Insolvenční soud usnesením č. j.-A-4 ze dne 9.4.2013 zahájil insolvenční řízení. Odvoláním napadeným usnesením poté dlužníkovi uložil, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci usnesení uhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,--Kč.

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že z listin předložených dlužníkem vyplývá, že při zpeněžení dlužníkových nemovitostí lze očekávat pouze částečné uspokojení dlužníkových zajištěných věřitelů-pohledávky věřitelů nezajištěných by za předpokladu schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nebyly uspokojeny vůbec. Dlužník rovněž není schopen hradit pohledávky svých nezajištěných věřitelů ani prostřednictvím plnění splátkového kalendáře (stálý příjem v současné době nemá).

Dlužník podal proti usnesení č. j.-A-11 ze dne 10.9.2013 včasné odvolání, ve kterém se dožaduje zrušení předmětného usnesení. V odvolání mimo jiné uvedl, že je již od července 2013 zaměstnán u zahraniční firmy s příjmem cca 1.400 Eur a je proto schopen dosáhnout zákonné míry uspokojení nezajištěných věřitelů plněním splátkového kalendáře. Své tvrzení doložil výplatními páskami za měsíce srpen a září 2013.

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že v souvislosti s příjmem doloženým dlužníkem je při udržení jeho stávající výše možné uspokojit více než ze zákona potřebných 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

Dle ust. § 13 IZ činí asistent soudce insolvenčního soudu jednotlivé úkony insolvenčního řízení z pověření soudce insolvenčního soudu.

Dle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu dle ust. § 373 odst. 3 o.s.ř. zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Jelikož bylo usnesení č. j.-A-11 ze dne 10.9.2013 vydáno asistentem soudce a z uvedeného je zřejmé, že uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení již není namístě, insolvenční soud napadené usnesení v rámci autoremedury zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 24. února 2014

JUDr. Marie Červinková samosoudce