KSCB 25 INS 8776/2010-B-18
KSCB 25 INS 8776/2010-B-18 Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci dlužníka Pavla Němce, IČ 60869291, Oslov 34, 398 35, Oslov, t a k t o :

Soud schvaluje reorganizační plán ze dne 22.8.2011, předložený soudu dlužníkem Pavlem Němcem, IČ 60869291, Oslov 34, 398 35 Oslov dne 23.8.2011.

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 24 INS 8776/2010-A-39 ze dne 4.2.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka Pavla Němce, IČ 60869291, Oslov 34, 398 35 Oslov a povolena jeho reorganizace s právní mocí 29.4.2011. Dlužník byl tímto usnesením vyzván, aby ve lhůtě 120 dnů od povolení reorganizace předložil zdejšímu soudu reorganizační plán. K oprávněné žádosti dlužníka ze dne 26.5.2011 o prodloužení lhůty k podání reorganizačního plánu byla tato lhůta prodloužena do 24.8.2011. Dne 23.8.2011 byl reorganizační plán předložen spolu se zprávou o reorganizačním plánu. Usnesením nadepsaného soudu ze dne 9.9.2011 č.j. KSCB 25 INS 8776/2010-A-69 byla schválena zpráva k reorganizačnímu plánu a dne 13.9.2011 bylo toto usnesení zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Schůze věřitelů k projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí se uskutečnilo dne 4.11.2011.

Dle § 348 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon v platném znění) insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže: a/ je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy b/ lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr c/ každá skupina věřitelů jej přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala d/ každý věřitel podle něj získá plnění, jehož současná celková hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, kterou by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkurzem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním e/ pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být dle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

Soud zjistil, že reorganizační plán nepostrádá předepsané náležitosti vymezené v § 338 a násl. insolvenčního zákona a obsahuje vysvětlení, týkající se ekonomických i pracovních možností dlužníka ve smyslu § 340 odst. 3 insolvenčního zákona a je přesvědčivý z hlediska ekonomického pohledu o větších výhodách věřitele, než by byl konkurz, a to i dle vyjádření insolvenčního správce, se kterým bezproblémově dlužník spolupracuje.

Nikdo z věřitelů nenapadl reorganizační plán tím, že by předložil důkazy o opaku toho, co je předmětem reorganizačního plánu. Výsledky způsobu řešení úpadku, zde s ohledem na nepředvídatelné skutečnosti, kterými v oblasti v podnikání v zemědělství může být například extrémní nepřízeň počasí. Pokud by se nedařilo reorganizační plán plnit, lze ho změnit dle § 361 nebo přeměnit dle § 363 odst. 1 písm. d/ v konkurz. Posouzení výhodnosti či nevýhodnosti způsobu řešení úpadku dlužníka je věcí věřitelů, nikoliv soudu a o tom proběhlo hlasování, jak níže bude uvedeno.

V případě ustanovení § 348 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona soud konstatuje, že nezjistil žádné skutečnosti, které by mohly vést k závěru, že předložením reorganizačního plánu dlužníkem není sledován poctivý záměr.

Po schválení reorganizačního plánu je rovněž zapotřebí, ale jej každá skupina věřitelů přijala. Dle § 347 odst. 1 platí, že jestliže se pro přijetí reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkově jmenovité hodnoty pohledávek věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů reorganizační plán přijala.

V posuzované věci při schůzi věřitelů, konané dne 4.11.2011 byl reorganizační plán přijat věřiteli, a to jedinou, v souladu s obsahem reorganizačního plánu a § 337 insolvenčního zákona v úvahu přicházející skupinou nezajištěných věřitelů. V tomto případě hlasovalo celkem 8 věřitelů s celkovými pohledávkami 15,284.313,-Kč, z toho jeden věřitel SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. jako nepřítomný, a to písemně prostřednictvím platného hlasovacího lístku. Pro přijetí reorganizačního plánu hlasovali věřitelé s pohledávkami a tím i počtem hlasů 14,965.092, proti jeho přijetí hlasovalo 319.221 hlasů. Hlasovací lístek zaslala i Vojenská zdravotní pojišťovna dne 2.11.2011 bez originálu ověření podpisu, takže tento hlasovací lístek nebyl považován za platný, stejně tak tomu bylo u hlasovacího lístku JUDr. Zdeňka Vlčka, zaslaného dne 4.11.2011. V tomto druhém případě šlo navíc o opožděné podání. Dle § 346 odst. 1 insolvenčního zákona hlasovací lístek je nutné podat nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů. Ta se konala dne 4.11.2011 a tento hlasovací lístek byl podán tedy až v den konání schůze, tedy opožděně. Insolvenční správce ještě připomněl, že JUDr. Vlček přihlásil do insolvenčního řízení 41,021.838,-Kč, za zjištěnou byla považována pouze částka 3,268.880,-Kč a ve zbytku byla pohledávka popřena.

Pro schválení reorganizačního plánu je rovněž zapotřebí, aby každý věřitel podle něj získal plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkurzem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním. Z předloženého reorganizačního plánu by tak měla vyplývat vysoká míra pravděpodobnosti získání vyššího plnění než plnění, které by věřitelé obdrželi v případě řešení úpadku konkurzem. Ze správcem předloženého soupisu majetku je patrné, že hodnota plnění, kterou získají věřitelé v případě reorganizace, by měla být vyšší než v případě konkurzu. Podmínkou pro schválení reorganizačního plánu je rovněž to, že pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené mají být uhrazeny podle reorganizačního plánu ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže by mezi dlužníkem a příslušnými věřiteli bylo dohodnuto něco jinak. Z reorganizačního plánu a vyjádření insolvenčního správce o způsobu hospodaření dlužníka a zisků z jeho podnikatelské činnosti je patrné, že nejen tyto označené pohledávky není problém uhradit, ale uspokojováni budou i věřitelé pohledávek zjištěných při přezkumném jednání, a to do výše 45,68 %, splatných nejpozději do 5 let ode dne účinnosti reorganizačního plánu v pravidelných ročních splátkách. Tyto splátky proběhnou vždy po skončení sklizně a prodeji zemědělských komodit, nejpozději vždy do 31.12. každého z těchto 5 let. soud předložený reorganizační plán dlužníka schválit.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Proti tomuto rozhodnutí mohou podat odvolání však jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 4.11.2011

JUDr. Marie Červinková Samosoudce

Usnesení 25 INS 8776/2010-B 18 bylo zveřejněno dne 30.11.2011 ve 13.01 hodiny v oddíle A jako událost A 76.

Dne 24.8.2012

Lucie Šimková