KSCB 25 INS 838/2013-P7-5
KSCB 25 INS 838/2013-P7-5

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci dlužnice Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , Červený Hrádek 21, 380 01 Dačice o odvolání věřitele č. 7 Cashdirect, a.s., IČ: 28971086, Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, t a k t o :

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 838/2013-P7-3 ze dne 18.12.2013 s e z r u š u j e .

II. Přihláška pohledávky č. P7 věřitele Cashdirect, a.s., IČ: 28971086, Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, ze dne 16.12.2013 ve výši 51.040,--Kč s e n e o d m í t á .

III. Účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění: Dne 14.1.2013 byl soudu doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení shora uvedeného dlužníka. Usnesením č. j.-A-17 ze dne 19.7.2013 soud zjistil úpadek dlužníka a povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Usnesením o úpadku soud zároveň vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů.

Protože byla přihláška pohledávky věřitele č. 7 Cashdirect, a.s., IČ: 28971086, Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, podána věřitelem opožděně, insolvenční soud ji usnesením č. j.-P7-3 ze dne 18.12.2013 odmítl. Ve výroku II. výše uvedeného usnesení soud rovněž konstatoval, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí. V rozhodnutí soud uvedl, že postupoval podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), jelikož věřitel podal přihlášku pohledávky po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty.

Proti citovanému usnesení podepsaného soudu se věřitel č. 7 Cashdirect, a.s. včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud zrušil předmětné usnesení a rozhodl tak, že přihláška věřitele se neodmítá. V odvolání namítal, že není možné jeho přihlášku odmítnout, neboť předmětná pohledávka se v insolvenčním řízení nepřihlašuje ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 IZ, a dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního právního předpisu hledí jako na přihlášenou.

Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, může dle ustanovení § 11 písm. m) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vyšších soudních úřednících ), vyšší soudní úředník provádět úkony v insolvenčním řízení, s výjimkou v tomto ustanovení vyjmenovaných rozhodnutí. Dle ustanovení § 36a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Z uvedeného je zřejmé, že závěr insolvenčního soudu o opožděnosti přihlášky pohledávky není správný, neboť se v daném případě jedná o pohledávku, která se podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, považuje za přihlášenou ex lege a nelze proto zkoumat včasnost jejího přihlášení. Jak vyplývá z usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSCB 28 INS 818/2013, 1 VSPH 874/2013-P6-8 ze dne 20.6.2013, stejný režim se uplatní i tam, kde Česká kancelář pojistitelů takovouto pohledávku postoupí třetí osobě tak, jak je tomu v posuzovaném případě.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti insolvenční soud postupoval podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících a návrhu věřitele zcela vyhověl. Rozhodnutí vydané asistentem soudce tedy výrokem I. zrušil, výrokem II. rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky neodmítá a současně výrokem III. stanovil, že účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 24. ledna 2014

JUDr. Marie Červinková samosoudce