KSCB 25 INS 6450/2014-B-18
KSCB 25 INS 6450/2014-B-18

USNESENÍ Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Janou Hrabovou v insolvenční věci dlužníků Ladislava Kůrky, rč: 690519/1414, IČO 13499815, Najdek 10, 377 01 Lodhéřov, a jeho manželky Ivany anonymizovano , rč: 705109/1410, bytem tamtéž, zahájené k návrhu věřitele České spořitelny, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, o žádosti Lucie anonymizovano , anonymizovano , Najdek 10, 377 01 Lodhéřov, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků,

t a k t o:

Navrhovatelce Lucii anonymizovano , anonymizovano , Najdek 10, 377 01 Lodhéřov, se p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to pozemku p.č. st. 10, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 252 m2, jehož součástí je stavba Najdek, č.p. 10, rodinný dům, pozemku p.č. 15, zahrada, o výměře 187 m2, a pozemku p.č. 17/4, zahrada, o výměře 205 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec, na LV č. 203 pro katastrální území Najdek u Lodhéřova a obec Lodhéřov.

Odůvodnění: V rámci tohoto insolvenčního řízení bude insolvenční správce zpeněžovat nemovitosti uvedené ve výroku. V souvislosti s tímto zpeněžováním požádala dcera dlužníků, paní Lucie anonymizovano (dále jen navrhovatelka ) písemným podáním ze dne 6. 12. 2015 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou dlužníkům, na základě které by výše jmenovaná mohla nemovitosti nabýt.

Prostřednictvím insolvenčního správce byl soudu dne 29. 12. 2015 doručen pokyn zajištěného věřitele a zároveň zástupce věřitelů České spořitelny, a.s., jímž je zároveň vyjádřen souhlas s tím, aby navrhovatelka nabyla předmětné nemovitosti.

Součástí podání insolvenčního správce jsou pak rovněž pokyny zajištěných věřitelů UNIVERZAL JH, spol. s r.o. ze dne 1. 12. 2015 a Finančního úřadu pro Jihočeský kraj ze dne 3. 12. 2015, z nichž se podává, že i věřitelé, jejichž pohledávka je zajištěna nemovitostmi uvedenými ve výroku, souhlasí se shora nastíněným postupem.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil.

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Podle ustanovení § 68 odst. 2 IZ platí ustanovení o věřitelském výboru pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně.

Za této situace soud využil ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to s ohledem na pokyn zástupce věřitelů i s přihlédnutím ke stanoviskům zajištěných věřitelů, když neshledal žádných důvodů, proč by tak učinit neměl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné, neboť návrhu osoby blízké podle § 295 IZ soud zcela vyhověl (§ 295 odst. 3 IZ).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníkům, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu (byl-li ustanoven) a osobě blízké, jež podala návrh dle § 295, se doručuje i zvláštním způsobem.

Účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 9. února 2016

JUDr. Jana H r a b o v á v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: D. Nerad