KSCB 25 INS 4932/2013-B-19
KSCB 25 INS 4932/2013-B-19

USNESEN Í Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci zahájené k návrhu dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , Komárov 54, 392 01 Komárov, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka,

t a k t o:

Navrhovatelce Lucii Bálkové, rč: 945502/5580, Komárov 56, 392 01 Komárov, se p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to následujících ne movitostí:

-pozemek p.č. st. 66/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 81 m2 , jehož součástí je stavba č.p. 54, bydlení,

-pozemek p.č. 44/11, ostatní plocha, o výměře 269 m2 ,

-pozemek p.č. 44/17, zahrada, o výmě ře 121 m2 , vše zapsáno na LV č. 156 pro katastrální území Komárov u Soběslavi a obec Komárov, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor.

Odůvodnění:

V rámci tohoto insolvenčního řízení bude insolvenční správce zpeněžovat nemovitosti uvedené ve výroku. V souvislosti s tímto zpeněžováním požádala dcera dlužníka, paní Lucie Bálková (dále jen navrhovatelka ), písemným podáním doručeným soudu dne 4. 11. 2015 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou dlužníkovi, na základě které by výše jmenovaná mohla nemovitosti nabýt.

Písemným podáním ze dne 4. 11. 2015 vyjádřil zástupce věřitelů a zároveň zajištěný věřitel Komerční banka, a.s., IČO 45317054, Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, souhlas s tím, aby navrhovatelka nabyla předmětné nemovitosti.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil.

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Za této situace soud využil ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to s ohledem na vyjádření zástupce věřitelů, když neshledal žádných důvodů, proč by tak učinit neměl.

Po uče ní : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť návrhu osoby blízké podle § 295 IZ soud zcela vyhověl.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 6. ledna 2016

JUDr. Marie Červinková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: D. Nerad