KSCB 25 INS 4296/2014-B-29
KSCB 25 INS 4296/2014-B-29

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Hrabovou, v insolvenční věci dlužníka Viktora anonymizovano , anonymizovano , Branišov 5, Dubné, o žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na listu vlastnictví č. 135 pro katastrální území Adamov u Českých Budějovic a obec Adamov, a to ideální podíl ve výši 1/18 pozemku parc.č. 182/26-orná půda o výměře 2355 m2, způsob ochrany ZPF-pro osobu dlužníkům blízkou-Františku anonymizovano , anonymizovano , Prachatická 25, České Budějovice.

II. Tuto výjimku soud povoluje za podmínky, že zpeněžení bude provedeno v souladu s pokynem zajištěného věřitele.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 10.2.2015 čj.-B-8 soud schválil oddlužení shora uvedeného dlužníka plněním splátkového kalendáře. V rámci tohoto insolvenčního řízení byla zjištěna zajištěná pohledávka věřitele SD corporation s.r.o. (dříve SD sped s.r.o.) zajištěná nemovitostí specifikovanou ve výroku I. tohoto usnesení.

V souvislosti se zpeněžováním této nemovitosti požádala písemným podáním doručeným soudu dne 11.4.2016 paní Františka Vrzalová soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, na základě které by ona, jako osoba dlužníku blízká- babička, mohla nemovitost koupit.

Insolvenční správce s udělením výjimky vyjádřil souhlas.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil.

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. isir.justi ce.cz

Za výše popsané situace soud aplikoval ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o syna dlužníka, který se odvolává na to, že v nemovitosti žije, má zde citové pouto a chce nemovitost zachovat ve vlastnictví rodiny.

V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolil z důvodu, že se jedná o ideální 1/18 pozemku, když žadatelka již vlastní 4/18 téhož pozemku, jedná se o rodinné dědictví a žadatelka je jediným zájemcem o koupi. Zároveň však soud podotýká, že tímto rozhodnutím pouze povolil výjimku ze zákazu nabývání z majetkové podstaty dlužníka, což znamená, že v případě, že ve výroku specifikovaný nemovitý majetek bude na základě pokynu zajištěného věřitele zpeněžován, má možnost se o tento majetek ucházet a případně jej získat právě za podmínek stanovených zajištěným věřitelem.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 31.května 2016

JUDr. Jana Hrabová., v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Mgr. Pavlína Glaser Hrůzová