KSCB 25 INS 33271/2013-P6-6
KSCB 25 INS 33271/2013-P6-6

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci dlužníků Milana Zatřepálka, rč: 770711/1412, IČ: 721 20 991, Sídliště Vajgar 660, 377 01 Jindřichův Hradec, a jeho manželky Heleny Zatřepálkové, rč: 785114/7040, bytem tamtéž, o odvolání věřitele č. 6, T&C DOMOV s. r. o., IČ 27124339, Chudčická 1351/17, 635 00 Brno, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 25 INS 33271/2013-P6-4, ze dne 27.8.2014, t a k t o :

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 25 INS 33271/2013-P6-4, ze dne 27.8.2014, se mění tak, že se přihláška pohledávky č. P6 věřitele T&C DOMOV s. r. o., IČ 27124339, Chudčická 1351/17, 635 00 Brno, v částce 28.022 Kč n e o d m í t á .

II. V tomto rozsahu účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Samostatnými návrhy doručenými Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 22.11.2013 se oba shora uvedení dlužníci domáhali rozhodnutí, kterým by soud zjistil jejich úpadek a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením č. j. KSCB 25 INS 33272/2013-A-5, ze dne 18.12.2013, insolvenční soud řízení ve věci dlužníků spojil ke společnému projednání tak, aby společné jmění manželů náleželo do jedné majetkové podstaty. Usnesením č. j.-A-9, ze dne 27.1.2014, soud zjistil úpadek dlužníků a povolil řešení jejich úpadku oddlužením. Usnesením o úpadku soud zároveň vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů.

Věřitel T&C DOMOV s.r.o., IČ: 271 24 339, Chudčická 1351/17, 635 00 Brno (dále jen věřitel ), přihlásil do řízení dne 18.2.2014 pohledávky v celkové výši 72.178,00 Kč (vedeny ve spise na přihlášce č. P6)

Dne 19.3.2014 proběhlo ve věci přezkumné jednání, na němž insolvenční správce přihlášenou pohledávku věřitele popřel co do výše 48.178,00 Kč. O popření pohledávek byl věřitel obeznámen vyrozuměním ze dne 28.3.2014, které mu bylo doručeno dne 1.4.2014.

Dne 15.4.2014 byla soudu doručena žaloba, jíž se věřitel domáhal určení, že pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení je ve výši 48.178,00 Kč pohledávkou po právu. Zjištěna při přezkumném jednání byla tedy částka 24.000,00 Kč.

Podepsaný soud vydal dne 18.6.2014 rozsudek č. j. 29 ICm 1364/2014-26, kterým určil, že pohledávka žalobce, přihlášena v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.ve věci dlužníků Milana a Heleny Zatřepálkových z titulu směnky vlastní č. 6013201328, vystavené dlužníkem Milanem Zatřepálkem dne 29. 11. 2012, je ve výši 6.146 Kč pohledávkou po právu.

Návrh, aby soud určil, že pohledávka žalobce, přihlášená v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn.ve věci dlužníků Milana a Heleny Zatřepálkových z titulu směnky vlastní č. 6013201328, vystavené dlužníkem Milanem Zatřepálkem dne 29. 11. 2012 je ve výši 42.032 Kč pohledávkou po právu, soud zamítl.

Následně dne 27.8.2014 vydal soud usnesení č. j.-P6-4, jímž pohledávku věřitele zcela odmítl, když své rozhodnutí odůvodnil ustanovením § 178 IZ, které stanoví, že bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna.

V daném případě věřitel přihlásil pohledávku v celkové výši 72.178 Kč, z níž byla zjištěna částka ve výši 30.146 Kč a popřena částka ve výši 42.032 Kč, tj. více než 50 % přihlášené pohledávky, následkem čehož je, že se ani k pohledávce ve výši 30.146 Kč dle shora uvedeného ustanovení nepřihlíží.

S ohledem na shora uvedené soud postupoval dle ustanovení § 185 IZ a přihlášku pohledávky ve výši 72.178 Kč odmítl.

Proti citovanému usnesení podepsaného soudu se věřitel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud změnil napadené usnesení a rozhodl tak, že přihláška pohledávky věřitele se v částce 28.022,00 Kč neodmítá. V odvolání namítal, že soud pochybil, když ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 aplikoval na přihlášku pohledávky jako celek, přičemž uvedl, že v souladu s ustálenou judikaturou bylo namístě aplikovat je jednotlivě na každou přihlášenou pohledávku.

Jak vyplývá z usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 1 VSPH 892/2010-P14-7, KSUL 69 INS 2401/2010, ze dne 15.10.2010, je ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 IZ třeba aplikovat jednotlivě na každou přihlášenou pohledávku a nikoliv na přihlášku pohledávek jako celek, neboť každá pohledávka je individuálním nárokem specifikovaným konkrétním důvodem a výší, jenž lze uplatnit samostatnou přihláškou. Aby tak věřitelé nemuseli (formálně) činit, tedy aby nemuseli každý svůj nárok samostatně přihlašovat, umožňuje jim předepsaný formulář přihlášky pohledávek (§ 176 IZ) uvést jednotlivě své pohledávky na vložených listech toliko jedné přihlášky a na její závěrečné straně pak mají všechny přihlášené pohledávky sečíst. Z toho však nelze dovozovat, že suma všech přihlášených pohledávek představuje v insolvenčním řízení pohledávku jedinou, neboť pokud by v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které by se podle IZ k některé z přihlášených pohledávek nebo její části nepřihlíželo, mělo to (nesprávně) následek pro přihlášku jako celek, tedy i pro pohledávky, ohledně nichž taková skutečnost nenastala; takový postup by byl zjevně v rozporu s dikcí ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 IZ.

Z rozsudku č. j. 29 ICm 1364/2014-26, ze dne 18.6.2014, vyplývá, že přihlášená pohledávka ve výši 72.178 Kč sestává ze směnečného peníze 71.369 Kč a směnečného úroku ve výši 809 Kč. Směnečná suma se dále skládá z nezaplaceného zůstatku s úrokem a administrativními poplatky ve výši 27.708 Kč, dále smluvní pokuty ve výši 1,5 násobku dlužné částky, která ke dni zesplatnění úvěru (18. 11. 2013) činila 41.561 Kč a nesplacené sankce v celkové výši 2.100 Kč, sestávající ze smluvní pokuty 10 Kč za každý den prodlení s dlužnými splátkami úvěru a dohodnutého poplatku za zaslané upomínky ve výši 1.000 Kč (500 Kč za každou).

Jistina pohledávky ve výši 27.708 Kč včetně směnečného úroku ve výši 314 Kč byla při přezkumném jednání a v incidenčním sporu zjištěna celá.

Sankční poplatky ve výši 43.661 Kč uplatněné spolu se směnečným úrokem z těchto poplatků ve výši 495 Kč byly zjištěny pouze ve výši 2.124 Kč (včetně směnečného úroku).

Z uvedeného je zřejmé, že závěr insolvenčního soudu o tom, že pohledávku bylo třeba odmítnout jako celek, nebyl správný. Soud tak dal odvolateli za pravdu v tom, že přihláškou pohledávek byly uplatněny dva samostatné nároky a je namístě odmítnout toliko pohledávku na sankčních poplatcích, která byla zjištěna z méně než 50 % přihlášené částky. Pohledávka na jistině byla naopak v plné výši zjištěna.

Podle § 13 IZ asistent soudce insolvenčního soudu činí jednotlivé úkony insolvenčního řízení z pověření soudce insolvenčního soudu.

Dle ustanovení § 36a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti insolvenční soud postupoval podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících a návrhu věřitele zcela vyhověl. Rozhodnutí vydané asistentem soudce tedy výrokem I. změnil a výrokem II. konstatoval, že účast věřitele v insolvenčním řízení v rozsahu uvedeném ve výroku I. nekončí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; přihlášenému věřiteli, o jehož pohledávku jde, dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 30. září 2014

JUDr. Marie Červinková samosoudce