KSCB 25 INS 28721/2014-P2-5
KSCB 25 INS 28721/2014-P2-5

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci dlužníků Richarda Bartoně, rč: 680829/2161, IČO: 72148144, Martínkovská 414, 382 73 Vyšší Brod, a jeho manželky Gabriely Bartoňové, rč: 736113/1371, bytem tamtéž, zastoupených JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Kasárenská 4, o odvolání věřitele č. 2, České správy sociálního zabezpečení, IČO: 00006963, Křížová 25, 150 00 Praha 5, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 25 INS 28721/2014-P2-3, ze dne 26. 5. 2015,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j.-P2-3, ze dne 26. 5. 2015, se mění tak, že částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky č. P2 věřitele č. 2, České správy sociálního zabezpečení, IČO: 00006963, Křížová 25, 150 00 Praha 5, ze dne 20. 5. 2015, se na vědomí nebere.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-P2-3, ze dne 26. 5. 2015, vzal soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky č. P2 ve výši 1.886,-Kč, ze dne 20. 5. 2015.

Včasně podaným odvoláním se věřitel Česká správa sociálního zabezpečení, IČO: 00006963, Křížová 25, 150 00 Praha 5 (dále jen odvolatel ), domáhal určení, že zpětvzetí přihlášky se na vědomí nebere, když konstatoval, že toto zpětvzetí sice soudu dne 20. 5. 2015 zaslal, avšak ještě před rozhodnutím soudu jej podáním ze dne 22. 5. 2015 stornoval. Jak je patrné z příloh odvolání, bylo storno zpětvzetí přihlášky skutečně dne 22. 5. 2015 doručeno insolvenčnímu soudu. Administrativním pochybením však nebylo založeno do spisu ani zveřejněno v insolvenčním rejstříku. V důsledku toho vzal soud částečné zpětvzetí přihlášky na vědomí.

Podle § 13 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), asistent soudce insolvenčního soudu činí jednotlivé úkony insolvenčního řízení z pověření soudce insolvenčního soudu.

Dle ustanovení § 36a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti insolvenční soud postupoval podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících a návrhu věřitele zcela vyhověl, neboť je zřejmé, že vydání usnesení nebylo za daného stavu namístě. Rozhodnutí vydané asistentem soudce tedy změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; přihlášenému věřiteli, o jehož pohledávce bylo rozhodováno, dlužníkům a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 2. září 2015

JUDr. Marie Červinková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Nerad