KSCB 25 INS 28405/2012-B-3
KSCB 25 INS 28405/2012-B-3

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr Marií Červinkovou v insolvenční věci dlužníka FAO s.r.o., IČ 60825987, Frymburk 166, 382 79, Frymburk, o návrhu insolvenčního správce JUDr. Jiřího Švihly na vydání předběžného opatření na zákaz zápočtu, t a k t o :

I. Insolvenční soud vyslovuje zákaz započtení vzájemných pohledávek dlužníka FAO s.r.o. IČ 60825987 se sídlem Frymburk 166, PSČ 382 79 a všech jeho věřitelů, kteří mají vůči dlužníkovi FAO s.r.o. kompenzabilní pohledávky.

II. Tento zákaz započtení se nařizuje do doby zrušení konkurzu na majetek dlužníka FAO s.r.o.

Odůvodnění:

JUDr. Jiří Švihla podal dne 12.3.2013 návrh na vydání předběžného opatření dle § 82 odst. 1 písm.c) I.Z. v němž se domáhal rozhodnutí uvedeného ve výroku. Návrh odůvodňoval tím, že dlužník FAO s.r.o. nedokončil smlouvu o dílo, na základě níž měl provést stavbu samostatného rodinnému domu ve prospěch objednatelů Vlasty Křížkové a Ing. Karla Křížka. Správce dne 1.3.2013 sdělil objednatelům své rozhodnutí dle § 253 odst. 1 IZ, že předmět díla dokončí. Podle smlouvy o dílo by do majetkové podstaty měl být za této situace uhrazen doplatek ceny díla v souvislosti s jeho předáním a převzetím objednatelů. Manželé Křížkovi jsou věřitelé dlužníka a lze předpoklad, že přihlásí svou pohledávku do probíhajícího insolvenčního řízení. V případě, že by nebyl vydán zákaz zápočtu pohledávek může dojít ke zkrácení majetkové podstaty dlužníka ponecháním možnosti zápočtu dle § 140 IZ. Ohledně svého rozhodnutí se dovolával § 82 odst. 3 písm.c) IZ. Poukazoval na to, že jeho návrh neodporuje společnému zájmu věřitelů, ale naopak vzhledem na případný zákaz vzájemného zápočtu se nesníží aktivum majetkové podstaty.

Dle zmíněného § 82 odst. 3 písm.c) IZ neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů může insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením zakázat pro určité případě nebo na určitou dobu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele. V tomto případě je zřejmé, že zákaz zápočtu neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť naopak i věřitelé, které by zápočtu využili, by byly zvýhodněni proti ostatním věřitelům, kteří nemají započítatelné pohledávky nebo zápočtů nevyužijí. V daném případě je evidentní, že pokud by manželé Křížkovi uplatnili zápočet své pohledávky proti doplatku ceny díla, došlo by k jejich zvýhodnění jako věřitelů, neboť jejich započitatelná pohledávka proti doplatku ceny díla by nebyla krácena, ale pouze v plné výši odečtena od tohoto doplatku, což by znevýhodnilo ostatní věřitele. Proto bylo návrhu dle citovaného ustanovení vyhověno. Doba zákazu zápočtu pohledávek je stanovena do doby skončení tohoto insolvenčního řízení.

Insolvenční správce dle § 75 písm.b) odst. 1 o.s.ř. složil jistinu v celkové výši 50.000,-Kč, z čehož částka 30.000,-Kč je tvořena zálohou složenou na náklady insolvenčního řízení a 20.000,-Kč složil insolvenční správce v hotovosti proti příjmovému pokladnímu dokladu u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 15.března 2013

JUDr. Marie Červinková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení : J.Matoušová