KSCB 25 INS 27398/2015-B-7
KSCB 25 INS 27398/2015-B-7

USNESENÍ Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci zahájené k návrhu dlužnice Bc. Kristiny anonymizovano , rč: 785607/1223, Brožíkova 439/2, 370 01 České Budějovice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka,

t a k t o:

Navrhovatelce Haně anonymizovano , anonymizovano , Brožíkova 439/2, 370 01 České Budějovice, se p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to bytu č. jednotky 439/7, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice, na LV č. 3731 pro katastrální území České Budějovice 6 a obec České Budějovice včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 438, 439, 440, bytový dům (LV č. 3558), o velikosti 1922/81941 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 946/5 (LV č. 4336), o velikosti 5766/245823.

Odůvodnění: V rámci tohoto insolvenčního řízení bude insolvenční správce zpeněžovat nemovitosti uvedené ve výroku. V souvislosti s tímto zpeněžováním požádala matka dlužnice, paní Hana anonymizovano (dále jen navrhovatelka ), písemným podáním ze dne 23. 5. 2016 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou dlužnici, na základě které by výše jmenovaná mohla nemovitosti nabýt. Přílohu návrhu tvoří pokyn zajištěného věřitele Komerční banky, a.s. ke zpeněžení předmětu zajištění mimo dražbu ze dne 8. 3. 2016, když kupujícím má být navrhovatelka.

Písemným podáním ze dne 23. 5. 2016 vyjádřila insolvenční správkyně souhlas s tím, aby navrhovatelka předmětné nemovitosti nabyla.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil.

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. isir.justi ce.cz

Vzhledem k tomu, že na schůzi věřitelů svolané mimo jiné za účelem volby věřitelského orgánu, se nepodařilo ustanovit věřitelský výbor, vykonává na základě ustanovení § 61 odst. 2 IZ jeho působnost insolvenční soud.

Za této situace soud využil ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to s ohledem na vyjádření zajištěného věřitele a insolvenčního správce, když neshledal žádných důvodů, proč by tak učinit neměl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné, neboť návrhu osoby blízké podle § 295 IZ soud zcela vyhověl (§ 295 odst. 3 IZ).

V Českých Budějovicích dne 24. května 2016

JUDr. Marie Červinková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: D. Nerad