KSCB 25 INS 27007/2014-A-6
KSCB 25 INS 27007/2014-A-6

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci dlužnice Jany Dymičové, rč: 715107/3578, IČ 76032493, bytem Bořetín 46, 394 70, Bořetín o návrhu soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse, Exekutorský úřad Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 na vydání předběžného opatření, t a k t o :

N á v r h n a v y d á n í p ř e d b ě ž n é h o o p a t ř e n í , kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Makariusovi, Exekutorský úřad Praha-západ, se umožňuje provést již nařízenou dražbu nemovitých věcí dlužnice zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, pro obec Bořetín, katastrální území 608173 Bořetín na LV č. 137 a spoluvlastnický podíl dlužnice o velikosti jedné ideální poloviny na nemovitostech zapsaných v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, pro obec Bořetín, katastrální území 608173 Bořetín na LV č. 161, nařízenou v rámci exekuce vedené pod sp. zn. 156 EX 1285/2014 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení, s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius jako navrhovatel podal dne 8.10.2014 návrh na vydání předběžného opatření, v němž se domáhal omezení účinku spojeného se zahájením insolvenčního řízení dle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, aby mohla být provedena již nařízená dražba dne 14.10.2014 a to za situace, kdy dlužnice dne 6.10.2014, tedy několik dnů před touto dražbou podala insolvenční návrh, v němž se domáhala zjištění svého úpadku a povolení splátkového kalendáře.

Navrhovatel svůj návrh odůvodnil tím, že insolvenční návrh byl podán krátce před konáním dražby, v čemž lze spatřovat účelovost tohoto podání s předpokladem zmaření dražby v souvislosti s platností ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, který umožňuje pouze zahájení exekuce, její nařízení, ale nelze ji po podání insolvenčního návrhu provést. Poukazoval na to, že jediným zajištěným věřitelem dlužnice je Hypoteční banka, a.s., v jejíž prospěch měla být exekuce realizována. Tím, že by dražba neproběhla, by dle jeho názoru došlo k neúměrnému prodloužení okamžiku uspokojení pohledávky zajištěného věřitele a nárůstu nákladů spojených s prodejem předmětných nemovitých věcí.

Usnesením ze dne 28.8.2014, č.j. 156 EX 1285/14-43 vydaného soudním exekutorem JUDr. Milanem Makariusem bylo zjištěno, že se nařizuje dražební jednání formou elektronické dražby na 14.10.2014 ve 13:00 hod. na portálu www.e-drazby.cz. Z návrhu na povolení oddlužení podaného dlužnicí bylo zjištěno, že tento návrh byl podán dne 6.10.2014. Z listu vlastnictví č. 137 vedeného u Katastrálního úřadu v Pelhřimově bylo zjištěno, že zástavní právo smluvní bylo zřízeno pro Hypoteční banku, a.s. a to pro pohledávku ve výši 895.500,-Kč. V této věci byla zahájena exekuce a pověřeným soudním exekutorem je JUDr. Milan Makarius.

Z údajů uvedených v návrhu dlužnice vyplývá, že má celkem tři věřitele, kromě Hypoteční banky ještě Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR a Telefónicu Czech Republic, a.s. První věřitel má pohledávku 49.790,-Kč, druhý 25.133,-Kč. Všechny tyto pohledávky jsou starší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti. V případě Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR dlužnice nesplácí již 19 měsíců. Tyto závazky dlužnice doložila příslušnými doklady. K tomuto návrhu připojila dlužnice čestné prohlášení, ve kterém uvádí, že za rok 2011 do 20.4.2012 nepobírala žádné finanční prostředky. Předložila pracovní smlouvu uzavřenou se společností Moccabar Management, a.s., České Budějovice s nástupem práce od 2.7.2012 na dobu určitou do 31.7.2013 se zkušební dobou 3 měsíce a příjmem 9.000,-Kč měsíčně. Předložila potvrzení od Úřadu práce České republiky, že od 20.4.2012 do 18.6.2012 byla vedena jako uchazečka o zaměstnání. V návrhu uvedla, že v současné době je zaměstnaná u společnosti HEFEL TEXTIL GmbH s příjmem 27.000,-Kč měsíčně, přičemž je rozvedená a nemá žádnou vyživovací povinnost.

Dle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona může předběžným opatřením soud rozhodnout v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také o omezení z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některých účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. V tomto případě nebyly shledány ani žádné důvody hodné zvláštního zřetele pro vydání předběžného opatření, neboť to, že dlužnice podala osm dní před nařízenou dražbou, insolvenční návrh, ještě nelze považovat za obstrukce a účelové jednání vzhledem k tomu, že si musela být vědoma toho, že s ohledem na strukturu jejích závazků se nevyhne zpeněžení zajištěného majetku ani v insolvenčním řízení. Podstatné ale je, že v tomto případě by předběžným opatřením, kterým by bylo vyhověno navrhovateli, mohl být ohrožen společný zájem věřitelů, tedy ostatních věřitelů nezajištěných. Dlužnice sice uvádí, že má dnes příjem 27.000,-Kč, ale vzhledem k předchozí situaci, kdy byla delší dobu bez práce nebo kdy její příjem byl poměrně nízký a kdy tvrzení a současném příjmu není nikterak doloženo, není známo, zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou, zda je zde ujednána zkušební doba a kdy končí, nelze spoléhat na to, že po uspokojení zajištěného věřitele mimo toto insolvenční řízení, by dlužnice byla schopna ze svého příjmu uhradit ostatní závazky. Takovou záruku těmto věřitelům nelze dát. Naopak v případě, že bude zajištěná nemovitost zpeněžována v rámci insolvenčního řízení, pak lze předpokládat, že dojde k uspokojení zajištěného věřitele, ale i k uspokojení ostatních věřitelů, neboť rozdíl mezi kupní cenou získanou z prodeje zajištěné nemovitosti a závazkem vůči zajištěnému věřiteli lze jako mimořádným příjmem uhradit závazky nezajištěných věřitelů. Po zvážení všech těchto skutečností, kdy lze říci, že vyhovění návrhu by odporovalo společnému zájmu věřitelů musel soud návrh na vydání předběžného opatření zamítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 9. října 2014

JUDr. Marie Červinková samosoudkyně