KSCB 25 INS 26521/2014-A-7
KSCB 25 INS 26521/2014-A-7

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci dlužníka Stanislava Suchomela, rč: 650831/1183, IČ 47221305, Náměstí 89, 373 11, Ledenice o návrhu věřitele DEBT COLLECTORS s.r.o., IČ25446061, se sídlem Na Stráni 545/40, 405 02 Děčín, o vydání předběžného opatření, t a k t o :

N á v r h n a v y d á n í p ř e d b ě ž n é h o o p a t ř e n í , kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že se soudnímu exekutorovi Mgr. Aleši Bursovi, Exekutorský úřad Mladá Boleslav, umožňuje provést prodej nemovitých věcí zapsaných na LV č. 3711, pro katastrální území České Budějovice 3 v rámci již nařízené exekuce vedené pod sp. zn. 172 EX 283/13, se zamítá.

Odůvodnění: Dne 30.9.2014 podal navrhovatel Oberbank AG, A-4020 Linz, Untere Donaulände 28, Rakousko, jednající organizační složkou Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ26080222, se sídlem Nám. Přemysla Otakara II. 6/3, České Budějovice prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Petra Neubauera insolvenční návrh, v němž se domáhal zjištění úpadku dlužníka Stanislava Suchomela. Dříve, než o tomto návrhu bylo rozhodnuto, podal věřitel DEBT COLLECTORS s.r.o. návrh na vydání předběžného opatření, kde se domáhal rozhodnutí, že se omezují účinky § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona spojené se zahájením insolvenčního řízení. V tomto ustanovení se uvádí, že výkon rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek náležející do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, ale nelze je provést. Tyto účinky lze omezit vydáním předběžného opatření pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. V tomto případě nebyl shledán žádný důvod zvláštního zřetele hodný. Rozhodně tak nelze chápat to, že Okresní soud České Budějovice pověřil již soudního exekutora Mgr. Aleše Bursu provedením exekuce a tento exekutor, že rozhodl exekučním příkazem ze dne 5.9.2013 pod č. 172 EX 283/13-9 o provedení exekuce prodejem zástavy, kterou je nemovitost dlužníka Stanislava Suchomela, ani to, že už byl ustanoven soudní znalec. Pokud by toto mohlo být chápáno jako důvod hodný zvláštního zřetele, pak by všechna exekuční řízení nacházející se v této fázi řízení, kdy je podán insolvenční návrh, mohla být provedena. Takto si nelze znění zákona vysvětlovat. Pokud by něco takového zákonodárce zamýšlel, určitě by se to projevilo na znění textu zákona. Další podmínkou je, že takovéto předběžné opatření by neodporovalo společnému zájmu věřitelů. V tomto případě nelze posoudit, zda by ostatní věřitelé byli provedením této exekuce dotčeni, protože není známo v tomto okamžiku, kolik věřitelů se do insolvenčního řízení případně přihlásí. Není známa cena nemovitostí, přesněji to, za kolik jsou zpeněžitelné a navíc navrhovatel nepředložil list vlastnictví č. 3711, z kterého by bylo patrné, zda zde není evidován ještě další zástavní věřitel. Za daného stavu řízení nelze proto posoudit, zda omezení

účinků § 109 odst. 1 odporuje či neodporuje společnému zájmu věřitelů tak, jak to má na mysli § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona. Pokud by cena nemovitosti převýšila pohledávku věřitele DEBT COLLECTORS s.r.o. a nebylo dalších zajištěných věřitelů na uvedeném LV, pak by ze zpeněžení nemovitosti mohli být v rámci insolvenčního řízení uspokojeni i další, a to nezajištění věřitelé. Návrhu dle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona tak soud nemohl vyhovět, přestože věřitel doložil tvrzení o existenci své pohledávky usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích, č.j. 15 Nc 1965/2013-16 ze dne 19.3.2013, v němž byl nařízen soudní prodej zástavy pro pohledávku navrhovatele ve výši 1.780.000,-Kč s příslušenstvím.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 10. října 2014

JUDr. Marie Červinková samosoudce