KSCB 25 INS 25265/2015-B-11
KSCB 25 INS 25265/2015-B-11

USNESENÍ Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci zahájené k návrhu dlužníka Josefa Kašparů, rč: 751115/1505, IČO 62544012, Štítného 301, 394 70 Kamenice nad Lipou, o návrhu Moniky anonymizovano , anonymizovano , Štítného 301, 394 70 Kamenice nad Lipou, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka,

t a k t o:

Navrhovatelce Monice anonymizovano , anonymizovano , Štítného 301, 394 70 Kamenice nad Lipou, se p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to pozemku p.č. 247, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 396 m2, jehož součástí je stavba Kamenice nad Lipou, č.p. 301, rodinný dům, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov, na LV č. 1457 pro katastrální území a obec Kamenice nad Lipou, s tím, že uvedený majetek může nabýt za cenu určenou zajištěným věřitelem, popřípadě insolvenčním soudem, bude-li postupováno dle ustanovení § 293 odst. 1 věty in fine nebo odst. 2 ve spojení s ustanovením § 230 odst. 4 IZ.

Odůvodnění:

V rámci tohoto insolvenčního řízení bude insolvenční správce zpeněžovat nemovitosti uvedené ve výroku. V souvislosti s tímto zpeněžováním požádala družka dlužníka, paní Monika anonymizovano (dále jen navrhovatelka ), písemným podáním doručeným dne 22. 3. 2016 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou dlužníkovi, na základě které by výše jmenovaná mohla nemovitosti nabýt.

Vzhledem k tomu, že se na schůzi věřitelů svolané mimo jiné za účelem volby věřitelského orgánu nepodařilo ustanovit věřitelský výbor, vykonává na základě ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), působnost věřitelského výboru insolvenční soud.

Přípisem ze dne 20. 4. 2016 vyzval insolvenční soud k vyjádření k návrhu insolvenčního správce a zajištěné věřitele.

Na přípis soudu reagoval pouze insolvenční správce, přičemž z jeho podání nevyplynuly žádné skutečnosti, pro které by návrhu nemělo být vyhověno. isir.justi ce.cz

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil.

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Podle ustanovení § 293 odst. 1 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.

Ustanovení § 230 odst. 3 až 5 platí obdobně. Ustanovení § 286 odst. 2, § 287 odst. 2 a § 289 odst. 1 se použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného věřitele (§ 293 odst. 2 IZ).

Za této situace soud využil ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, když neshledal žádných důvodů, proč by tak učinit neměl. Navrhovatelka má tedy za výše uvedených podmínek možnost ucházet se o koupi dotčených nemovitostí.

Poučení: Proti tomuto usnesení může do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení podat odvolání pouze osoba, která podala návrh podle § 295 IZ, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích (§ 295 odst. 3 IZ).

V Českých Budějovicích dne 3. června 2016

JUDr. Marie Červinková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: D. Nerad