KSCB 25 INS 24481/2013-B-35
KSCB 25 INS 24481/2013-B-35

USNESENÍ Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci zahájené k návrhu dlužnice Lenky Málové, rč: 855619/1534, IČO 75929678, Nežárecká 142, 377 01 Jindřichův Hradec, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice,

t a k t o:

Navrhovateli Miroslavu Málovi, rč: 580915/0798, Nežárecká 142, 377 01 Jindřichův Hradec, se p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to následujících nemovitostí:

-pozemek p.č. st. 34, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 411 m2, jehož součástí je stavba č.p. 37, rodinný dům,

-pozemek p.č. 34/10, ostatní plocha, o výměře 159 m2,

-pozemek p.č. 34/11, ostatní plocha, o výměře 188 m2,

-pozemek p.č. 65, zahrada, o výměře 126 m2,

-pozemek p.č. 66/3, ostatní plocha, o výměře 1113 m2,

-pozemek p.č. 571/3, orná půda, o výměře 496 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec, na LV č. 359 pro katastrální území Oldřiš u Blažejova a obec Blažejov.

Odůvodnění:

V rámci tohoto insolvenčního řízení bude insolvenční správce zpeněžovat nemovitosti uvedené ve výroku. V souvislosti s tímto zpeněžováním požádal otec dlužnice, pan Miroslav Mála (dále jen navrhovatel ), písemným podáním ze dne 24. 11. 2015 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou dlužnici, na základě které by výše jmenovaný mohl nemovitosti nabýt.

Písemným podáním ze dne 14. 12. 2015 vyjádřil zajištěný věřitel první v pořadí Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, souhlas s tím, aby navrhovatel nabyl předmětné nemovitosti. Zajištění jeho pohledávky vzniklo dne 29. 6. 2009.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil.

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Je-li podle znaleckého posudku vypracovaného v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku hodnota zajištění nižší než výše zajištěné pohledávky, považuje se pohledávka co do takto zjištěného rozdílu za pohledávku nezajištěnou; pohledávky dalších zajištěných věřitelů s pozdějším pořadím se v takovém případě považují za nezajištěné v plném rozsahu. Podle věty první se postupuje, dokud nedojde ke zpeněžení zajištění (§ 167 odst. 3 IZ).

Za této situace soud využil ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to s ohledem na vyjádření zajištěného věřitele, když neshledal žádných důvodů, proč by tak učinit neměl. Důvodem zamítnutí žádosti nemůže být ani nesouhlasné stanovisko věřitele ZEMOS, s.r.o., IČO 42408580, Družstevní 69/III, 380 01 Dačice, ze dne 28. 12. 2015, neboť z podání insolvenčního správce ze dne 18. 12. 2015 je zřejmé, že dle znaleckého posudku vypracovaného po rozhodnutí o úpadku je hodnota zajištění (650.000,-Kč) nižší než výše pohledávky seniorního zajištěného věřitele (847.812,93,-Kč), a pohledávky zajištěných věřitelů s pozdějším pořadím se tudíž považují za nezajištěné v plném rozsahu. Zajištění pohledávky věřitele ZEMOS, s.r.o. vzniklo dne 20. 4. 2012.

Závěrem insolvenční soud podotýká, že určení ceny, za níž má být shora uvedený majetek prodán, není předmětem rozhodování o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, nýbrž je dle ustanovení § 293 IZ zásadně v kompetenci zajištěného věřitele.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť návrhu osoby blízké podle § 295 IZ soud zcela vyhověl.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 6. ledna 2016

JUDr. Marie Červinková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: D. Nerad