KSCB 25 INS 24279/2015-B-8
KSCB 25 INS 24279/2015-B-8

USNESENÍ Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci zahájené k návrhu dlužníka Pravoslava anonymizovano , rč: 650306/2016, Na Pískách 113, 392 01 Soběslav, o návrhu Milana anonymizovano , anonymizovano , Klenovice 214, 392 01 Soběslav, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka,

t a k t o:

Navrhovateli Milanu Valentovi, anonymizovano , Klenovice 214, 392 01 Soběslav, se p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to následujících nemovitostí:

-pozemek p.č. 4022/6, zahrada, o výměře 783 m2,

-pozemek p.č. 4023, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 55 m2, jehož součástí je stavba Soběslav II, č.p. 113, rodinný dům,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor na LV č. 1292 pro katastrální území a obec Soběslav.

Odůvodnění: V rámci tohoto insolvenčního řízení bude insolvenční správce zpeněžovat nemovitosti uvedené ve výroku. V souvislosti s tímto zpeněžováním požádal bratr dlužníka, pan Milan Valenta (dále jen navrhovatel ), písemným podáním doručeným soudu dne 4. 5. 2016 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou dlužníkovi, na základě které by výše jmenovaný mohl nemovitosti nabýt. Písemným podáním ze dne 25. 4. 2016 vyjádřil insolvenční správce souhlas s tím, aby navrhovatel nabyl předmětné nemovitosti. Vzhledem k tomu, že se na schůzi věřitelů svolané mimo jiné za účelem volby věřitelského orgánu nepodařilo ustanovit věřitelský výbor, vykonává na základě ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), působnost věřitelského výboru insolvenční soud. Dle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, isir.justi ce.cz pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil. Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Za této situace soud využil ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to s ohledem na vyjádření insolvenčního správce, když neshledal žádných důvodů, proč by tak učinit neměl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť návrhu osoby blízké podle § 295 IZ soud zcela vyhověl.

V Českých Budějovicích dne 2. června 2016

JUDr. Marie Červinková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: D. Nerad