KSCB 25 INS 18267/2013-A-19
KSCB 25 INS 18267/2013-A-19

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci dlužníka Petra Velacka, rč: 710811/1659, IČ: 63897946, Otavská 1813, 397 01 Písek-Budějovické předměstí, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 25 INS 18267/2013-A-16, ze dne 13.8.2014, t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 25 INS 18267/2013-A-16, ze dne 13.8.2014, se zrušuje.

Odůvodnění:

Dne 28.6.2013 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka Petra Velacka spojený s návrhem na povolení oddlužení. Jako způsob oddlužení navrhl dlužník zpeněžení majetkové podstaty.

Insolvenční soud usnesením č. j.-A-8, ze dne 1.4.2014 dlužníkovi uložil, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci usnesení uhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000 Kč.

Dlužník podal proti tomuto usnesení včasné odvolání, ve kterém se dožadoval zrušení předmětného usnesení. Vrchní soud jako soud odvolací vydal dne 5.6.2014 usnesení č. j. , 4 VSPH 822/2014-A-13, kterým napadené usnesení změnil tak, že dlužníkovi uložil povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000 Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci usnesení odvolacího soudu.

Záloha nebyla ve stanovené lhůtě zaplacena, a proto insolvenční soud usnesením č. j. -A-16, ze dne 13.8.2014, v souladu s ustanovením § 108 odst. 3 IZ insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž mimo jiné uvedl, že na výzvu soudu k zaplacení zálohy nereagoval z důvodu, že očekával zaslání nové výzvy s platebními údaji a zálohu zaplatil ihned po doručení usnesení o zastavení řízení.

Soud ověřil, že záloha na náklady insolvenčního řízení byla dlužníkem na účet soudu zaplacena dne 2.9.2014.

Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, může dle ustanovení § 11 písm. m) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vyšších soudních úřednících ), vyšší soudní úředník provádět úkony v insolvenčním řízení, s výjimkou v tomto ustanovení vyjmenovaných rozhodnutí. Dle ustanovení § 36a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu (samosoudci), který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Jelikož bylo usnesení-A-16, ze dne 13.8.2014, vydáno asistentem soudce a záloha je v době rozhodování soudu o odvolání již zaplacena, insolvenční soud odvolání zcela vyhověl a napadené usnesení zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 4. září 2014

JUDr. Marie Červinková samosoudce