KSCB 25 INS 18243/2012-A-8
KSCB 25 INS 18243/2012-A-8

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , A. Jiráska 401, 391 81 Veselí nad Lužnicí, o odvolání dlužníka proti usnesení č. j. KSCB 25 INS 18243/2012-A-6 ze dne 11.9.2012, t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 25 INS 18243/2012-A-6 ze dne 11.9.2012 se zrušuje.

Odůvodnění: Dne 27.7.2012 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , A. Jiráska 401, 391 81 Veselí nad Lužnicí, spojený s návrhem na povolení oddlužení. Jako způsob oddlužení Petr Koleniak navrhl plnění splátkového kalendáře.

Insolvenční soud usnesením usnesením č. j.-A-5 ze dne 27.7.2012 zahájil insolvenční řízení. Odvoláním napadeným usnesením poté dlužníkovi uložil, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci usnesení uhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,--Kč.

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že z dosavadních zjištění má za to, že dlužníkovi nemůže být schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře, neboť není schopen (s ohledem na finanční částku ve výši nezbytných finančních prostředků sloužících k zajištění jeho základních životních potřeb) v zákonem stanovené lhůtě pěti let a při zákonem určeném způsobu a výši splátek uhradit ze svého příjmu nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. Při zachování stávající výše příjmu by dlužník za dobu následujících pěti let uhradil pouze částku ve výši 122.460,--Kč, přičemž 30 % z celkového objemu závazků dlužníka činí 73.774,80 Kč, odměna insolvenčního správce za 60 měsíců (s připočtením DPH) představuje částku ve výši 64.800,--Kč.

Insolvenční soud dále konstatoval, že pokud by v daném okamžiku rozhodoval o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, návrh na povolení oddlužení by zamítl a na majetek dlužníka prohlásil konkurs (s ohledem na hodnotu majetku obsaženého v seznamu předloženém dlužníkem nebylo možno uvažovat ani o druhém ze způsobů oddlužení).

Dlužník podal proti usnesení č. j.-A-6 ze dne 11.9.2012 včasné odvolání a doložil navýšení svých příjmů, které nezajištěným věřitelům zajistí vyšší než třicetiprocentní uspokojení, když k odvolání připojil dohodu, na základě které se mu paní Eva Čiperová zavázala po dobu případného trvání účinků schváleného oddlužení měsíčně přispívat částkou ve výši 2.000,--Kč.

Dle ust. § 13 insolvenčního zákona činí asistent soudce insolvenčního soudu jednotlivé úkony insolvenčního řízení z pověření soudce insolvenčního soudu.

Dle ustanovení § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu dle ust. § 373 odst. 3 o.s.ř. zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Jelikož bylo usnesení č. j.-A-6 ze dne 11.9.2012 vydáno asistentem soudce a z uvedeného je zřejmé, že závěr soudu o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení již není-po provedeném doplnění návrhu dlužníkem-opodstatněn, insolvenční soud proto napadené usnesení v rámci autoremedury zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 6. listopadu 2012

JUDr. Marie Červinková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení : J.Hájek