KSCB 25 INS 17401/2017
*'I' 'i' CLI. J. 1 lUUf áULÚ-U'lu

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně jUDr.A1ezandry Jiřičkové a soudců JUDr. Ing. jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Markéty

Hudečkové v insolvenční věcí dlužnice: Markéta anonymizovano , anonymizovano bytem Mírová 173, 386 01 Strakonice

0 odvoláni insolvenčního správce: JUDr. Ing. Miroslav Kořenář sídlem Radniční 133 / 1, 370 01 Ceské Budějovice proti usnesení Krajského soudu vČeských Budějovicích ze dne 21. prosince 2017, Č. j. KSCB 25 INS 17401/2017 B-8 ' takto:

Usneseni Krajského soudu vČeských Budějovicích č. j.B-8 ze dne 21. prosince 2017 se mění tak, že se pořádková pokuta insolvenčnímu správci JUDr. Ing. Miroslavu Kořenářovi, sídlem Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice, neukládá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích uložil insolvenčnímu správci ]UDr. lng. Mroslavu Kořenářovi (dále jen správce) dlužnice Markéty anonymizovano (dále jen dlužníce) pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 18. 9. 2017 (ft 6) zjistil úpadek dlužníce, povolíl řešení úpadku oddlužením a ustanovil správce. Uvedl, že tímtéž usnesením v bodě VIII. výroku uložil správci povinnost sdělit soudu datum a místo jednání s dlužníci podle Š 410 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) nejpozději 7 dnů před jeho konáním, kterou však správce nesplnil, pokud dne 10. 11. 201? (B Z) správce soudu doručil zprávu o přezkumu, zprávu pro oddlužení a soupis maj etkové podstaty a ze záznamu o jednání s dlužníci bylo zjištěno, že s ni proběhlo jednání dne 8. 11. 2017, aniž soud obdržel od správce předchozí sdělení o datu a místu jednání. Informaci o termínu a místu konání jednání s dlužníci soud I. stupně považoval za podstatnou jak z hlediska transparentnosti insolvenčního řízení, tak i zhlediska posuzování včasnosti dispozic věřitelů s přihláškami pohledávek podle Š 192 odst. 4 IZ, protože v případě oddlužení (bez konání přezkumného jednání) je meznim okamžikem pro změnu výše přihlášené pohledávky čas skončení jednání s dlužníci podle 5 410 odst. 2 IZ. V opačném pHpadě by byl soud I. stupně nucen odsunout posouzení včasnosti všech případných změn výše pohledávek až na dobu po předložení zprávy o přezkumu, jejíž součástí je záznam o jednání s dlužníci, což by způsobilo zpomalení jeho rozhodovací činnosti. Proto soud I. stupně postupoval podle 5 81 odst. 2 IZ a správci uložil pořádkovou pokutu, jejíž výši stanovil na spodní hranici zákonného rozpětí s tím, že se jedná o první pořádkovou pokutu v řízení a jejím účelem je upozornění správce na nesplnění povinnosti, aby se napříště vyvaroval pomšeni povinností, a to iv jiných insolvenčních řízeních.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích podal správce včas odvolání a navrhoval je změnit tak, že se pořádková pokuta neukládá. Argumentoval tím, že soud I. stupně v bodě VIII. výroku odkázal na 5 410 odst. 2 IZ, jenž však stanoví oznamovací povinnost pouze vůči dlužníci a nikoliv i vůči insolvenčnímu soudu, a že uložená povinnost přesahuje zákonný

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

4 vSPH 100/2018 rozsah. Namítal, že takovou povinnost ukládá pouze Krajs ? soud v Českých Budějovicích, který o zvláštních požadavcích na funkci insolvenčních správců v jeho působnosti informuje insolvenční správce prostřednictvím opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení, avšak zmíněný nadzákonný požadavek v něm obsažen není. Správce odkazuje na usneseni Vrchního soudu vPraze č. j. 3 VSPI l 652/ 2012 ze dne 21. 11. 2012, upozornil na to, že vinsolvenčnírn řízením nedošlo kžádným dispozicíni věřitelů s přihláškami pohledávek podle 5 192 odst, 4 IZ, a tedy nedošlo k žádnému nežádoucímu účinku v podobě ztížení postupu v insolvenčním řízení.

Vrchní soud v Praze dle Š 212 a <; 212a o_s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž podle Š 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle $ 36 odst. 1 IZ je insolvenční správce povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péči; je povinen vývinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojení v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastnimi i před zájmý jiných osob.

Podle Š 10 odst. 1 IZ insolvenční soud v insolvenčním řízení průběžně Výkonává dohled nad postupem a činností ostatnich procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tim souvisejících (dále jen "dohlédaci činnost").

Podle $ 11 IZ rozhoduje insolvenční soud při výkonu dohlédaci činnosti 0 záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení (odst. 1). Insolvenční soud je oprávněn vyžadovat od insolvenčního správce zprávy a Výsvětlení o jeho postupu, nahlížet do jeho účtů a konat potřebná šetření. Je oprávněn dávat insolvenčnímu správci pokýný a uložit mu, aby si vyžádal k určitým otázkám stanovisko věřitelského výboru (odst. 2).

Podle $ 81 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200 000 Kč.

Podle 136 odst. 2, písm. f) IZ rozhodnutí o úpadku musí obsahovat, není li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, výrok, jímž se určí místo a termín konání schůze věřitelů a přezkumného jednání, je li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, výrok, jímž se uloží insolvenčnínm správci podat insolvenčnírnu soudu ve lhůtě do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek zprávu o přezkumu, zprávu pro oddlužení a předložit soupis majetkové podstaty, podle písm. i) je li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, výzvu nezajištěným věřitelům, abv soudu ve lhůtě do 7 dnů od zveřejnění zpráVý pro oddlužení v insolvenčním rejstříku navrhli konání schůze věřitelů podle Š 399 odst. 1 nebo abý v této lhůtě hlasovali podle Š 400, s poučením o následcích zmeškání této lhůty.

Podle 8 192 odst. 4 IZ věřitel může až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky. jestliže v důsledku této změný není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařizeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkurnné jednáni. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účasti na zvláštním přezkumném jednání.

Podle 5 410 odst. 2 IZ přezkoumání přihlášených pohledávek provede insolvenční správce tak, že v seznamu přihlášených pohledávek podle Š 189 odst. 1 u každé z pohledávek výslovně uvede, zda jí on sám, dlužník nebo věřitel popírá nebo nepopírá, přičemž ke stanovisku dlužníka bude připojen i podpis dlužníka; stanovisko dlužníka zjistí insolvenční správce při osobním jednání s dlužníkem, jehož datum a místo konání sdělí dlužníkovi nejméně ? dní předem. Věřitele, jehož nevýkonatelná přihlášená pohledávka byla popřena, o tom insolvenční správce pisenmě výrozumí a poučí jej o dalším postupu. Poté insolvenční správce vypracuje zprávu o přezkumu; její součástí je záznam

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

12.

13.

14.

15.

'T TUL .L.l.. Luu; gun-...: o jednání s dlužníkem podepsaný insolvenčním správcem a dlužníkem, seznam přihlášených pohledávek a doklad o písemném vyrozumění věřitele, jehož nevýkonatelná přihlášená pohledávka býla popřena.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že usnesením ze dne 18. 9. 2017 (ři 6) býl zjištěn úpadek dlužnice, bylo povoleno jeho řešení oddlužením a byl ustanoven správce, jemuž soud v bodě VIII. uložil, aby dlužníci a insolvenčnímu soudu sdělil datum, čas a místo jednání s dlužníci podle Š 410 odst. 2 IZ nejpozději 7 dní před jeho konáním. Dne 10. 11. 201? (B-2) doručil správce soudu zprávu o přezkumu ze dne 8. 11. 2017, zprávu pro oddlužení, soupis majetkové podstaty a záznam o jednání s dlužníci.

Podle Š 11 odst. 1 ve spojení s Š 10 odst. 1 12 může insolvenční soud ukládat ostatním procesním subjektům povinnosti při výkonu dohlédací činností, a to i takové, které nejsou stanoveny zákonem, a proto argumentace správce spočívající v poukazu na znění Š 410 odst. 2 IZ, jenž správci výslovně ukládá povinnost informovat o jednání pouze dlužníci, nebo jeho odkaz na postup v insolvenčních řízeních vedených u jiných insolvenčních soudů není přiléhavý. Přesto odvolací soud v tomto konkrétním pHpadě neshledal uložení pokuty správci za zcela odůvodnitelné, nebot porušení soudem stanovené povinnosti správcem nepovažuje za natolik závažné, abý je bylo nutno sankcionovat, být" nízkou pokutou.

V Š 410 odstavci druhém IZ byl s účinností od 1. ?. 2017 stanoven postup insolvenčního správce při přezkoumávání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně Š 190 až 202 IZ, jak popsáno výše V Š 136 odst. 2 písm. f) IZ) je stanovena správci lhůta kpředložení zprávy o přezkumu do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, a správce je povinen ji předložit spolu se zprávou pro oddlužení a se soupisem majetkové podstaty, Teprve po zveřejnění zprávy pro oddlužení v insolvenčním rejstříku mohou věřitelé ve lhůtě do 7 dnů navrhnout konání schůze věřitelů podle Š 399 odst. 1 nebo hlasovat podle Š 400 IZ (Š 136 odst. 2 písm. i/ IZ). Po obdržení zprávy o přezkumu o ní musi insolvenční soud rozhodnout některým ze způsobů uvedených v Š 410 odst. 3 IZ. Z uvedeného plyne, že jakkoliv býl insolvenční soud veden při uložení povinnosti správci snahou o zachování rychlosti insolvenčního řízení, s ohledem na výše řečené je nutno uzavřít, že i pokud by správce uloženou povinnost splnil, nemělo bý soudem požadované sdělení o plánovaném termínu jednání s dlužníkem pro jeho rozhodování očekávaný přínos. Zpráva správce o konání jednání s dlužníkem může mít na průběh insolvenčního řízení význam potud, pokud by soud v rámci své dohlédací činnosti zjistil, že správce nekoná, což není tento případ. Nehledě na to, že insolvenčním soudem Výtýkané pochýbení správce bylo, jak odvolací soud ověřil v insolvenčním rejstříku, ojedinělé a nemělo žádný negativní dopad na průběh insolvenčního řízení dlužnice. Uložení pořádkové pokuty tak nemělo žádný donucovací význam a neplnilo žádný účel.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora proto odvolací soud napadené usnesení podle Š 220 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s Š 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se pořádková pokuta správci neukládá.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (Š 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š Ti odst. 2 IZ).

V Praze dne 29. ledna 2018 jUDr. Alezandra jiřičková v.r. předsedkyně senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr Vej/?i

;