KSCB 25 INS 159/2012-B-40
KSCB 25 INS 159/2012-B-40

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Vodičkova 84, 387 01 Volyně, o návrhu insolvenčního správce na udělení souhlasu se zpeněžením majetku, t a k t o :

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty společnosti NEXO NETWORK a.s., IČ 29014379, se sídlem Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ 130 00, korespondenční adresa: Vsetín, PSČ 755 01, Pod Zakopaniců 269, a to nemovitostí zapsaných na LV č. 186, pro k.ú. a obec Volyně, okr. Strakonice, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice. Soud souhlasí s cenou převáděných nemovitostí za 325.000,-Kč.

Odůvodnění: Insolvenční správce JUDr. Josef Šťastný požádal dne 22.9.2014 o svolání schůze věřitelů, jejímž předmětem mělo být rozhodnutí o udělení souhlasu zástupci věřitelů společnosti NEXO NETWORK a.s. s nabytím majetku z majetkové podstaty zapsaného na LV ve výroku uvedeného představujícího pozemek na parcelním čísle 1377 o výměře 459 m-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 84 Volyně a pozemek parcelní číslo 1378 o výměře 96 m-ostatní plocha, manipulační plocha.

Soud svolal schůzi věřitelů na 29.10.2014, kam se nikdo z věřitelů nedostavil. Za této situace rozhodoval soud dle § 66 IZ, kdy k takovému zpeněžení majetku nemohl dát souhlas zástupce věřitelů, neboť právě on to byl, kdo tento majetek nabývá. Schůze věřitelů tento souhlas dát nemohla, protože nikdo z věřitelů neprojevil zájem tím, že by se dostavil k soudu na den, kdy byla schůze svolána, to je 29.10.2014.

Insolvenční správce dne 29.10.2014 na schůzi věřitelů sdělil, že nemovitosti ve výroku uvedené už byly vydraženy 11.9.2014 společností NEXO NETWORK a.s., tedy zástupcem věřitelů v této věci. Přiznával, že dražitel měl předem zkoumat, o jakou osobu se jedná a zjistit, že jde o zástupce věřitelů. Přesto správce navrhoval, aby byl dodatečně udělen souhlas k tomuto zpeněžení, které se uskutečnilo formou dražby za situace, kdy se jednalo o dražbu opakovanou a kdy o koupi projevila zájem pouze společnost NEXO NETWORK. Pokud jde o cenu, pak uváděl, že nemovitost je ve velmi špatném stavu, těžko zpeněžitelná, nachází se na okraji Volyně u hlavní silnice, kde je vysoká hlučnost. Dům je v záplavové oblasti. Insolvenční správce se snažil zpeněžit tento dům v přímém prodeji ještě před tím, než se přistoupilo k dražbě, ale to se nepodařilo. Zpeněžení trvá už dva roky a nikdo, kromě zástupce věřitelů, o tuto nemovitost zájem za celou dobu neprojevil.

Dle § 295 odst. 2 písm. f) se zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty vztahuje i na členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s takovým nabytím majetku. V tomto případě se takový zákaz týká zástupce věřitelů společnosti NEXO NETWORK a.s.. Protože v daném případě na schůzi věřitelů se nikdo z věřitelů nedostavil, rozhodoval o tomto návrhu insolvenční soud, a to dle § 295 odst. 3 a § 66 odst. 2 IZ. Dle § 295 odst. 3 IZ po vyjádření věřitelského výboru může takový souhlas udělit insolvenční soud. Věřitelský výbor v tomto případě ustanoven nebyl a zástupce věřitelů NEXO NETWORK je osobou, která má majetek nabývat. Proto jeho souhlas nepřichází v úvahu. V takovém případě vykonává působnost věřitelského orgánu insolvenční soud dle § 66 odst. 2 IZ, který takový souhlas k převodu majetku udělil, tedy povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty výše uvedené společnosti, a to za situace, kdy jde, jak je patrné ze sdělení insolvenčního správce, o těžko zpeněžitelný majetek z důvodů shora uvedených, o který za dva roky neprojevil nikdo zájem, ačkoliv byla snaha insolvenčního správce zpeněžit ho i mimo dražbu. Tento majetek se ale nepodařilo zpeněžit jinému zájemci než zástupci věřitelů ani dražební společnosti ve dvou kolech dražby. Obvyklá cena zpeněžovaných nemovitostí dle znaleckého posudku Ing. Eduarda Hromady činí 650.000,-Kč. Za tuto cenu byly ale nemovitosti neprodejné.

Poučení: Proti tomuto usnesení nelze podat odvolání.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 29. října 2014

JUDr. Marie Červinková samosoudce