KSCB 25 INS 1331/2014-A-35
KSCB 25 INS 1331/2014-A-35

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci dlužníka Petra Chalupského, nar. 24.2.1983, trvale bytem Kletečná 82, 396 01 Humpolec, zahájené návrhem věřitele 1. faktorská s.r.o., IČO 26777355, se sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha 3-Žižkov, na jehož místo v řízení vstoupil věřitel BP Integralis Limited, reg. č. 255048, Diagorou 4, 1 Kermia Building, 6th Floor, Office 601, PC 1097, Nikósie, Kyperská republika, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11.6.2015 č.j. KSCB 25 INS 1331/2014-A-27, t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11.6.2015 č.j. KSCB 25 INS 1331/2014-A-27 se mění tak, že insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka Petra Chalupského, nar. 24.2.1983, trvale bytem Kletečná 82, 396 01 Humpolec, s e n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění: Nadepsaným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích 116.2015 zastavil řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ze strany navrhovatele. Z výpisu příslušného účtu ČNB ze dne 12.6.2015 bylo následně po vydání tohoto usnesení zjištěno, že ze strany Credit Back SE došlo ke složení zálohy v této věci ve výši 30.000,-Kč. Stalo se tak po vydání výše uvedeného usnesení ještě v odvolací lhůtě a učinil tak subjekt, který není účastníkem tohoto řízení. Za té situace soud zkoumal, proč zálohu složila společnost Credit Back SE, nikoliv BP Integralis Limited, který vstoupil na místo věřitele, tím pádem i navrhovatele 1. faktorská s.r.o.

Dne 28.8.2015 navrhovatel BP Integralis Limited sdělil ve svém písemném vyjádření ze dne 28.8.2015 v souvislosti s odvoláním proti usnesení ve výroku citovanému ze dne 8.7.2015, že platba částky 30.000,-Kč byla dne 12.6.2015 složena jako záloha na náklady insolvenčního řízení ve věci, a to správně společností Clear Balance SE, dříve Credit Back SE, protože vykonává správu peněžních prostředků souvisejících se souborem pohledávek nabytých věřitelem od společnosti 1. faktorská s.r.o., tedy správu prostředků BP Integralis Limited. Předloženo bylo souhlasné prohlášení, kde vystupuje Clear Balance SE jako správce a BP Integralis Limited jako věřitel. Oba souhlasně prohlásili, že tímto způsobem správa peněžních prostředků probíhá.

Vzhledem k tomu, že ještě v odvolací lhůtě byla složena záloha na náklady insolvenčního řízení v této věci, rozhodl soud prvního stupně dle § 95 IZ autoremedurou o zrušení původního rozhodnutí, jímž bylo insolvenční řízení pro nesložení zálohy na jeho náklady zastaveno. Nešlo o rozhodnutí ve věci samé, tedy v meritu věci, ale jiný procesní úkon týkající se zálohy, kdy soud nezkoumal, zda dlužník je či není v úpadku. Odvolání věřitele jako navrhovatele soud v celém rozsahu mohl dle citovaného ustanovení vyhovět.

Dalším usnesením po právní moci tohoto usnesení bude rozhodnuto o tom, zda dlužník je či není v úpadku, případně o způsobu řešení tohoto úpadku.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného do 15-ti dnů od jeho doručení.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 11. září 2015

JUDr. Marie Červinková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Petra Malá