KSCB 25 INS 12896/2014-B-12
KSCB 25 INS 12896/2014-B-12

USNESENÍ Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci zahájené k návrhu dlužnice Marie anonymizovano , rč: 855515/1737, Rohanov 33, 384 73 Vacov, o žádosti paní Hany anonymizovano , anonymizovano , Rohanov 33, 384 73 Vacov, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice,

t a k t o:

Navrhovatelce Haně anonymizovano , anonymizovano , Rohanov 33, 384 73 Vacov, se p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to následujících nemovitostí:

-spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku p.č. st. 33/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 91 m2, jehož součástí je stavba č.p. 33, bydlení, zapsaný na LV č. 166 pro katastrální území Rohanov a obec Vacov,

-spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemku p.č. 51/40, ostatní plocha, o výměře 321 m2, zapsaný na LV č. 85 pro katastrální území Rohanov a obec Vacov,

-spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemku p.č. 53/8, trvalý travní porost, o výměře 1589 m2, zapsaný na LV č. 84 pro katastrální území Rohanov a obec Vacov,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice.

Odůvodnění:

V rámci tohoto insolvenčního řízení bude insolvenční správce zpeněžovat nemovitosti uvedené ve výroku. V souvislosti s tímto zpeněžováním požádala sestra dlužnice, paní Hana anonymizovano (dále jen navrhovatelka ), písemným podáním doručeným soudu dne 7. 10. 2015 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou dlužnici, na základě které by výše jmenovaná mohla nemovitosti nabýt.

Písemným podáním ze dne 6. 11. 2015 vyjádřil zajištěný věřitel Český inkasní kapitál, a.s., IČO 27646751, Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1, souhlas s tím, aby navrhovatelka nabyla předmětné nemovitosti. Písemným podáním ze dne 21. 10. 2015 konstatoval rovněž insolvenční správce, že nemá k citované žádosti žádné výhrady.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil.

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Vzhledem k tomu, že na schůzi věřitelů svolané mimo jiné za účelem volby věřitelského orgánu, se nepodařilo ustanovit věřitelský výbor, vykonává na základě ustanovení § 61 odst. 2 IZ působnost věřitelského výboru insolvenční soud.

Za této situace soud využil ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to s ohledem na vyjádření zajištěného věřitele a s přihlédnutím ke stanovisku insolvenčního správce, když neshledal žádných důvodů, proč by tak učinit neměl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť návrhu osoby blízké podle § 295 IZ soud zcela vyhověl.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 22. prosince 2015

JUDr. Marie Červinková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: D. Nerad