KSBR 53 INS 7976/2015-B-72
Číslo jednací: KSBR 53 INS 7976/2015-B-72

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Renátou Maixnerovou v insolvenční věci

dlužníka: Jaromír Ropek, narozený 24. září 1958 bytem Jihlava, Královský Vršek 14, PSČ 586 01 adresa pro doručování: Jihlava, Chlumova 16, PSČ 586 01

o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto: I. Insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku dlužníka, a to konkrétně ohledně spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/2 na bytové jednotce č. 2076/21 vymezené v budově Žďár nad Sázavou 4, čp. 2075, 2076-bytový dům (LV č. 4622) na pozemku parc. č. 3869-zastavěná ploha a nádvoří (LV č. 4622), vše k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 270/10000 na společných částech bytového domu Žďár nad Sázavou 4, čp. 2075, 2076, vše k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, a spoluvlastnickým podílem o velikosti 270/10000 na pozemku parc. č. 3869, vše k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, bytová jednotka a spoluvlastnické podíly na společných částech domu a pozemku zapsány na LV č. 6631, pro k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, panu Pavlu Ropkovi, narozenému 3. května 1953, bytem Žďár nad Sázavou, Bratří Čapků 2061/8, PSČ 591 01.

II. Insolvenční soud povoluje Pavlu Ropkovi, narozenému 3. května 1953, bytem Žďár nad Sázavou, Bratří Čapků 2061/8, PSČ 591 01, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to ohledně majetku specifikovaného ve výroku I. tohoto usnesení.

Odůvodnění: Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 9. února 2018 požádal pan Pavel Ropek, narozený 3. května 1953, bytem Žďár nad Sázavou, Bratří Čapků 2061/8, PSČ 591 01 (dále jen navrhovatel ), bratr dlužníka, o vydání rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ohledně majetku specifikovaného ve výroku ad I. tohoto usnesení. Uvedl, že je spoluvlastníkem předmětného majetku a má proto přirozený zájem o koupi daného majetku. Za majetek dlužníka nabídl kupní cenu ve výši 450 000 Kč, když ze znaleckého posudku zveřejněného v insolvenčním rejstříku vyplývá tržní cena ve výši 440 000 Kč.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 insolvenčního zákona dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Dvořáková. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V předmětném řízení vykonává působnost věřitelského výboru insolvenční soud. Insolvenční soud jako věřitelský výbor souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku dlužníka.

V posuzovaném případě bylo zrušeno schválené oddlužení dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Předmětný majetek není zajištěn ve prospěch žádného přihlášeného věřitele. Při posouzení žádosti navrhovatele insolvenční soud vzal do úvahy především výši nabízené kupní cenu, která není nižší než obvyklá cena stanovená znaleckým posudkem vypracovaným pro účely insolvenčního řízení v říjnu 2017, a skutečnost, že navrhovatel vlastní spoluvlastnický podíl na předmětném majetku. Tato skutečnost snižuje případný zájem třetích osob o daný majetek dlužníka. Insolvenční soud neshledal důvody, pro které by měl žádost navrhovatele zamítnout. Proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku ad II. tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Navrhovateli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Brno 13. února 2018

Mgr. Renáta Maixnerová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Dvořáková.