KSBR 52 INS 30725/2015-A-5
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 52 INS 30725/2015-A-5

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Bohdanou Kopečnou v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , IČ: 65793820, Zlínská 312, 763 14 Zlín, o insolvenčním návrhu věřitele: Jiří anonymizovano , anonymizovano , Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, o návrhu na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, jímž se Mgr. Jiřímu Nevřelovi, soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu Praha-východ, se sídlem Libocká 73/57, 161 00 Praha 6, umožňuje provést dražbu nemovitých věcí dlužníka, a to 1. pozemek par. č. 549/2 o výměře 408m2-trvalý travní porost v katastrálním území Veliková, obec Zlín, zapsáno na LV č. 538 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, 2. pozemek parc. č. 552/1 o výměře 2197m2-trvalý travní porost v katastrálním území Veliková, obec Zlín, zapsáno na LV č. 538 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, v rámci exekuce soudním exekutorem vedené pod sp. zn. 054 EX 1010/12, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitých věcí dlužníka byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení deponován na účtu u soudního exekutora do doby, než bude možné takto získaný výtěžek exekuce vydat insolvenčnímu správci do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka, nebo než pominou účinky dle § 109 odst. 1 písm. c) IZ.

II. Insolvenční soud uk lá dá Mgr. Jiřímu Nevřelovi, soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu Praha-východ, se sídlem Libocká 73/57, 161 00 Praha 6, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet Krajského soudu v Brně, č.: 3703-5720621/0710, variabilní symbol: 52-49-30725-5, konstantní symbol: 1148, nebo kolkovými známkami soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Od ůvo d ně n í:

Insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 9. 12. 2015 se domáhal výše uvedený navrhovatel vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka. Návrh byl podán u Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně osobně dne 9. 12. 2015 v 16:04 hod.

Návrhem ze dne 10. 12. 2015 navrhl Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ, vydání předběžného opatření specifikovaného ve výroku I. tohoto usnesení. Na odůvodnění uvedl, že byl usnesením Okresního soudu ve Zlíně č. j. 22 EXE 1434/2012-17 ze dne 23. 10. 2012, které nabylo právní moci dne 27. 3. 2013, pověřen vedením exekuce proti dlužníkovi. Dražební vyhláškou č. j. 054 EX 1010/12-276 ze dne 26. 5. 2015 soudní exekutor nařídil dražební prodej nemovitostí povinného, a to na 5. 8. 2015 v 15:00 hod. Dne 4. 8. 2015 byl podán ohledně dlužníka insolvenční návrh a řízení bylo vedeno u zdejšího soudu pod sp. zn. KSBR 38 INS 19946/2015. Z tohoto důvodu soudní exekutor dražbu odročil na neurčito, přičemž předmětné insolvenční řízení skončilo zastavením řízení z důvodu zpětvzetí návrhu insolvenčním navrhovatelem. Usnesením ze dne 27. 10. 2015, č. j. 054 EX 1010/12-440 soudní exekutor opětovně nařídil dražbu na 10. 12. 2015 ve 20:00 hod., a to jako dražbu elektronickou. Do dražby jsou již přihlášení účastníci se složenými dražebními jistotami, kteří mají zájem předmětné nemovitosti dražit. Dne 10. 12. 2015 bylo u zdejšího soudu zahájeno nové insolvenční řízení pod touto sp. zn. KSBR 52 INS 30725/2015. V této souvislosti soudní exekutor poukázal na obstrukční charakter obou insolvenčních návrhů, jelikož je jimi sledován jiný účel než samotné zjištění úpadku dlužníka a jeho řešení, a to zneužití účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, konkrétně blokace exekučního řízení a uspokojení pohledávek věřitelů dlužníka. Oba insolvenční návrhy byly podány bezprostředně před nařízenou dražbou a je tedy zjevná časová souvislost mezi podaným insolvenčním návrhem a dražebním jednáním. Dle navrhovatele předběžného opatření je společným zájmem věřitelů bezesporu zájem na co nejvyšším a nejrychlejším uspokojení jejich pohledávek a na hospodárnosti insolvenčního řízení. V exekučním řízení je vše připraveno k vydražení nemovitých věcí, jelikož byl ustanoven znalec, vyhotoven znalecký posudek, bylo vydáno usnesení o ceně, byla vydána dražební vyhláška a byla provedena propagace dražby. Jak vyplývá z dalšího textu návrhu na nařízení předběžného opatření, soudní exekutor je srozuměn s tím, že musí případný výtěžek exekuce vydat v souladu s ust. § 46 odst. 7 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, v platném znění, vydat insolvenčnímu správci. Dále poukázal na transparentnost dražby, zejména ve formě dražby elektronické, přičemž je nepochybné, že k prodeji předmětných nemovitostí by tak jako tak došlo za účelem uspokojení zajištěných věřitelů. Dražba provedená v tomto případě soudním exekutorem by byla ve prospěch jak věřitelů, tak samotného dlužníka, jelikož dluhy narůstají o další zejména úrokové příslušenství. V tomto směru dle soudního exekutora návrhy podané třetími osobami značí snahu poškodit dlužníka, přičemž soudní exekutor se obává, že i toto insolvenční řízení skončí jako to předchozí.

Lustrací insolvenčního rejstříku insolvenční soud zjistil, že dne 3. 8. 2015 byl u Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně osobně v 14:54 hod. podán insolvenční návrh navrhovatele Mgr. Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , Nebeská 445, 760 01 Zlín týkající se dlužníka Martina Divily, anonymizovano , Zlínská 312, 763 14 Zlín. Z návrhu je zřejmé, že navrhovatel tvrdí existenci pohledávky z titulu půjčky ve výši 50.000,-Kč ze dne 15. 1. 2015, splatné dne 31. 3. 2015, jako důkaz označuje originál směnky. Závěrem kromě návrhu na zjištění úpadku dlužníka uvádí, aby soud rozhodl o způsobu řešení dlužníka oddlužením, pokud o to dlužník požádá, pokud ne, tak konkurzem. Usnesením ze dne 8. 10. 2015, č.j. KSBR 38 INS 19946/2015-A-9 bylo insolvenční řízení zastaveno z důvodu zpětvzetí návrhu doručeného soudu dne 5. 10. 2015.

Z usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 23. 10. 2012, č.j. 22 EXE 1434/2012-17 insolvenční soud zjistil, že byla nařízena exekuce na majetek dlužníka, a to podle notářského zápisu sp. zn. NZ 1259/2012, N 919/2012, sepsaného dne 5. 6. 2012 jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, JUDr. Robertem Krausem, notářským koncipientem pověřeným podle notářského řádu, v němž bylo pokračováno notářským zápisem sp. zn. NZ 1522/2012, N 919/2012, sepsaným dne 21. 6. 2012, jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, JUDr. Robertem Krausem, notářským koncipientem pověřeným podle notářského řádu, k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému na pohledávce částku 767.108,-Kč s přísl. a pro náklady oprávněného a náklady exekuce.

Z usnesení navrhovatele-dražební vyhlášky-ze dne 26. 5. 2015 č.j. 054 EX 1010/12-276 insolvenční soud zjistil, že byla nařízena elektronická dražba, která se měla konat dne 5. 8. 2015 v 15:00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb a předmětem dražby měly být výše uvedené nemovitosti dlužníka a jeho manželky ve společném jmění manželů. Z vyhlášky dále je zřejmé, že s nemovitostmi se pojí závady spočívající v existenci zástavních práv ve prospěch věřitelů Česká republika-Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín, Česká republika-Finanční úřad pro Zlínský kraj, obchodní korporace AK 1324, s.r.o., Natálie Divilová a obchodní korporace Hilti ČR spol. s r.o.

Z usnesení navrhovatele ze dne 5. 8. 2015 č.j. 054 EX 1010/12-404 insolvenční soud zjistil, že nařízená elektronická dražba, která se měla konat dne 5. 8. 2015 v 15:00 hodin., byla odročena na neurčito s poukazem na zahájené insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSBR 38 INS 19946/2015 dne 5. 8. 2015 v 8:37 hod.

Z usnesení navrhovatele ze dne 27. 10. 2015 č.j. 054 EX 1010/12-440 insolvenční soud zjistil, že nařízená elektronická dražba, která se měla konat dne 5. 8. 2015 v 15:00 hodin., odročená na neurčito, byla nově nařízena na den 10. 12. 2015 ve 20:00 hod.

Podle ust. § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Insolvenční soud posoudil návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření, kterým by byl vyloučen účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ, totiž zákaz provedení výkonu rozhodnutí či exekuce postihujících majetek dlužníka, a dospěl k závěru, že je důvodný. Je především třeba přisvědčit soudnímu exekutorovi, že podání obou insolvenčních návrhů, byť různými navrhujícími věřiteli, v době těsně předcházející termínu nařízené dražby, vždy osobně u pobočky Krajského soudu ve Zlíně, vykazuje znaky jejich vzájemné koordinace ve snaze zabránit prodeji předmětných nemovitostí v majetku dlužníka a jeho manželky v předmětné elektronické dražbě a zablokování uspokojení pohledávek věřitelů. V obou návrzích se má jednat u navrhovatele o pohledávky z titulu půjčky, kterou dokládá navrhovatel směnkou, přičemž poslední věta obou insolvenčních návrhů je prakticky totožná. V této souvislosti se soudu jeví poněkud zarážející, že ačkoliv v obou insolvenčních návrzích navrhovatelé tvrdí povědomost o existenci splatných pohledávek několika věřitelů se splatnostmi od 1. 7. 2012 dále v celkové výši dosahující statisíců Kč ( nejdříve splatný zajištěný závazek vůči obchodní korporaci Hilti ČR spol. s r.o.), přesto Mgr. Vladimír Možíšek jako navrhovatel ve věci vedené pod sp. zn. KSBR 38 INS 19946/2015 i Jiří anonymizovano jako navrhovatel ve věci vedené pod touto sp. zn. půjčili dle svých tvrzení v lednu 2015 a v říjnu 2015 dlužníkovi částky 50.000,-Kč a 40.000,-Kč. S ohledem na množství zapsaných zástavních práv v katastru nemovitostí a výši tvrzených splatných neuhrazených závazků dlužníka oběma navrhovateli nelze rozumně předpokládat řádné a včasné splacení těchto dluhů a je pak otázkou, zda se vůbec jedná o závazky skutečné a nikoliv fiktivní. I v případě, že by se však jednalo u navrhovatele Jiřího anonymizovano o existující pohledávku, provedení nařízené dražby soudním exekutorem v dané fázi její připravenosti je nepochybně v zájmu všech věřitelů a tedy i navrhovatele; to vše samozřejmě za předpokladu, že mu skutečně jde o zjištění úpadku dlužníka a poměrné uspokojení všech věřitelů dlužníka tak jak se u insolvenčního navrhovatele předpokládá. Insolvenční soud přihlédl rovněž ke skutečnosti, že předmětné nemovitosti slouží jako předmět zajištění pohledávek výše uvedených věřitelů dle obsahu dražební vyhlášky, přičemž je vysoce pravděpodobné, že v případě zjištění úpadku dlužníka by byly v insolvenčním řízení stejně předmětem zpeněžení jako součást majetkové podstaty dlužníka. Z těchto důvodů insolvenční soud tímto předběžným opatřením umožnil soudnímu exekutorovi připravenou nařízenou dražbu provést s tím, že případný výtěžek bude u něj deponován tak jak je toto vymezeno ve výroku I. usnesení.

Soudní poplatek byl navrhovateli vyměřen podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h), § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a položky 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši Kč 1.000,-(srov. též usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 6. 2014 čj. 2 VSOL 497/2014-A-12, KSBR 31 INS 11036/2014). Insolvenční soud se tedy neshoduje se stanoviskem soudního exekutora, že je v tomto případě od placení soudního poplatku osvobozen.

Na doplnění insolvenční soud uvádí, že náležitostmi insolvenčního návrhu a jeho příloh dle ust. § 103 IZ se bude zabývat až po doručení originálu listin z pobočky Krajského soudu v Brně sídlící ve Zlíně. Při svém rozhodování o návrhu na nařízení předběžného opatření soud vycházel z faxového podání zaslaného zdejšímu soudu touto pobočkou, jehož obsahem byl insolvenční návrh, směnka ze dne 8. 10. 2015 a přihláška pohledávky insolvenčního navrhovatele.

Po uče ní :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu navrhovateli a navrhovateli předběžného opatření se však doručuje i zvlášť a lhůta pro podání odvolání jim začíná běžet ode dne doručení zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 10. prosince 2015

Mgr.Bohdana Kopečná, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Daniela Křížová