KSBR 52 INS 26477/2015-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 52 INS 26477/2015-A-10

Usnese ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Bohdanou Kopečnou v insolvenčním řízení dlužníka: Lucie anonymizovano , anonymizovano , Vojtova 516/19, 639 00 Brno, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 11. 2015, č.j. KSBR 52 INS 26477/2015-A-8,

tak to :

Usnesení zdejšího soudu ze dne 18. 11. 2015, č.j. KSBR 52 INS 26477/2015-A-10, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi ne uk lá dá .

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 5249264775, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedl, že žádá znovu o projednání insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, neboť splňuje všechny podmínky dané insolvenčním zákonem. K odvolání totiž přikládá darovací smlouvu, kterou nedoložil ke svému návrhu, a to ani na výzvu soudu, respektive doložil, avšak bez vyplněné částky, která bude předmětem daru. Dále dlužník přiložil k odvolání výplatní pásku za měsíc říjen 2015 z dohody o provedení práce, která zvýšila jeho průměrný příjem za počítané období. Závěrem dlužník navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil Krajskému soudu k dalšímu řízení.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Doložením řádné darovací smlouvy na poskytování daru ve výši 3.300 Kč a doložením výplatní pásky za měsíc říjen 2015, kdy vzrostla průměrná výše čistého příjmu za počítané období (červen-říjen 2015) na částku 4.931 Kč, odpadly důvody, které vedly soud k uložení povinnosti dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 Insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 14. 12. 2015

Mgr. Bohdana Kopečná,v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová