KSBR 52 INS 24735/2014-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 52 INS 24735/2014-A-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Bohdanou Kopečnou v insolvenční věci dlužníků: a) Jitka anonymizovano , anonymizovano , 671 26 Dyjákovice 318, b) Pavel anonymizovano , anonymizovano , 671 26 Dyjákovice 318, o odvolání dlužníků proti usnesení č.j. KSBR 52 INS 24735/2014-A-7 ze dne 17. 9. 2014

takto:

Usnesení č.j. KSBR 52 INS 24735/2014-A-7 ze dne 17. 9. 2014 se mění tak, že insolvenční návrh dlužníka a) a b) se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.ze dne 17. 9. 2014 soud odmítl insolvenční návrh dlužníka a) a b) s tím, že v něm absentují konkrétní informace o splatnosti pohledávek minimálně dvou dlužníkových věřitelů a insolvenční návrh tedy postrádá uvedení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek. Usnesení bylo doručeno dlužníku a) dne 22. 9. 2014, dlužníkovi b) dne 24. 9. 2014.

Podáním ze dne 26. 9. 2014, poště k přepravě předaným téhož dne, podali dlužníci proti tomuto usnesení odvolání, ve kterém uvedli, že v kolonce 7 návrhu na povolení oddlužení je uvedena splatnost jejich závazků minimálně vůči dvěma věřitelům, a to konkrétně u věřitele AB 5 B.V. na základě smlouvy č. 5306278358, jehož splatnost nastala dne 6. 5. 2014, a dále u věřitele GE Money Bank, a.s. na základě smlouvy č. 0188797508, jehož splatnost nastala dne 18. 6. 2013.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Podle ust. § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, asistent soudce je oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

Jak soud zjistil z obsahu insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, který byl dlužníky podán u zdejšího soudu dne 11. 9. 2014, tvrzení odvolatelů v odvolání se zakládají na pravdě, jelikož skutečně v kolonce 7 jsou uvedena konkrétní data splatnosti pohledávek u obou výše uvedených věřitelů. Za dané situace shledal soud jejich odvolání ze dne 26. 9. 2014 oprávněným. Z tohoto důvodu samosoudkyně změnila rozhodnutí asistentky soudkyně tak, že insolvenční návrh se neodmítá a po právní moci tohoto usnesení bude s návrhem v tomto směru dále zacházeno jako s řádným návrhem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 30. září 2014

Mgr. Bohdana Kopečná,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová