KSBR 52 INS 23634/2014-A-13
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 52 INS 23634/2014-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Bohdanou Kopečnou v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , Lukovany 99, 664 84 Zastávka u Brna, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, jímž se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Petru Kociánovi, soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Brno-venkov, se umožňuje provést exekuci srážkami ze mzdy povinného a vyplatit srážky oprávněné pod sp. zn. 137 EX 14397/09, přičemž toto předběžné opatření zanikne schválením oddlužení.

II. Insolvenční soud u k l á d á JUDr. Petru Kociánovi, soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Brno-venkov, se sídlem v Brně, Veveří 125, PSČ 616 45, identifikační číslo 60531355, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet Krajského soudu v Brně, č.: 3703-5720621/0710, variabilní symbol 52-49-23634-4, konstantní symbol 1148, nebo kolkovými známkami soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění:

Dne 29. srpna 2014 bylo u Krajského soudu v Brně zahájeno insolvenční řízení na základě insolvenčního návrhu dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , Lukovany 99, 664 84 Zastávka u Brna, kterým se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku. S insolvenčním návrhem dlužník spojil návrh na povolení oddlužení.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10. října. 2014, č. j. KSBR 52 INS 23634/2014-A-12 byl zjištěn úpadek dlužníka a dlužníkovi bylo povoleno oddlužení.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 9. října 2014 podal soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov (dále též jen navrhovatel ) návrh na vydání předběžného opatření specifikovaného ve výroku tohoto usnesení. Uvedl, že proti dlužníku jako povinnému vede exekuční řízení 137 EX 14397/09. Navrhovatel byl pověřen jejím provedením usnesením Okresního soudu Brno-venkov ze dne 20. května 2009 čj. 28 Nc 5492/2009-19, a to k vymožení pohledávky oprávněné Veroniky Pánovcové, přičemž se jedná o vymáhání výživného na nezletilou dceru povinného. Na základě exekučního příkazu č. j. 134 EX 14397/09-22 ze dne 7. 10. 2010 o provedení exekuce srážkami ze mzdy povinného je aktuálně vymáháno běžné výživné ve výši 1.300,-Kč měsíčně a je hrazeno prostřednictvím srážek ze mzdy povinného u plátce ArjoWiggins s.r.o.,

Evropská 866, Modřice, 664 42 v pravidelných měsíčních úhradách. S ohledem na účinky zahájeného insolvenčního řízení nemůže ve smyslu ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ soudní exekutor vyplatit vymoženou částku k rukám oprávněné a plátce mzdy i přes účinky zahájeného insolvenčního řízení srážky ze mzdy zasílá na účet soudního exekutora. S poukazem na existenci důvodů zvláštního zřetele hodných v podobě plnění vyživovací povinnosti na nezletilé dítě se soudní exekutor domáhá nařízení předběžného opatření výše uvedeného znění.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Insolvenční soud posoudil návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření jako důvodný. Dlužník sám v insolvenčním návrhu uvedl, že má vyměřeno výživné ve výši 1.300,-Kč měsíčně oprávněné Veronice Pánovcové, které je vymáháno exekučně u navrhovatele předběžného opatření pod výše uvedenou sp. zn. a dále ve výši 1.000,-Kč měsíčně oprávněnému nezl. Pavlu Vágnerovi, vymáhané výkonem rozhodnutí pod sp.zn. 64 E 732/2007 u Městského soudu v Brně. Na výzvu soudu podáním ze dne 29. 9. 2014 sdělil, že jeho plátcem mzdy je zasílána částka výživného na Veroniku Pánovcovou na účet soudního exekutora JUDr. Petra Kociána. Pohledávka věřitele na výživném ze zákona je ve smyslu ust. § 169 odst. 1 písm. e) IZ pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, která se v insolvenčním řízení uspokojuje v plné výši kdykoliv, je-li to podle stavu majetkové podstaty možné. K existenci těchto pohledávek soud také přihlédl při posuzování návrhu dlužníka na povolení oddlužení. Soud se pak shoduje s názorem navrhovatele, že je v tomto případě vhodné umožnit mu vyplatit deponované srážky výživného oprávněné tak, aby byl bez zbytečného prodlení naplněn postup vedoucí ke splnění vyživovací povinnosti na nezletilé dítě. V případě schválení oddlužení bude plátci mzdy stanovena v usnesení o schválení oddlužení povinnost provádět příslušné srážky ze mzdy včetně částky připadající na obě výživné a příslušnou částku zasílat na účet insolvenčního správce, který ji bude dále vyplácet jednotlivým věřitelům.

S ohledem na výše uvedené insolvenční soud návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl a omezil délku trvání nařízeného předběžného opatření do schválení oddlužení.

Soudní poplatek byl navrhovateli vyměřen podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h), § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a položky 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši Kč 1.000,-.

P o u č e n í:

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem, a to do vlastních rukou. Lhůta pro podání odvolání začne těmto osobám běžet ode dne, kdy jim bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Proti usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 15. října 2014

Mgr. Bohdana Kopečná,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová