KSBR 52 INS 22200/2014-B-30
KSBR 52 INS 22200/2014-B-30

Ref-VK:

I. Výhotov originál usnesení o povolení nabývání majetku z MP dle vzoru 22200-2014 usnesení o povolení nabývání majetku z MP2 a předlož jej k podpisu

II. Usnesení s referátem zveřejní v insolvenčním rejstříku (do události zadej: usnesení o povolení nabývání majetku z MP), dále zašli do DS (případně typem III):

-Mgr. Karlu Tománkovi na adresu dle usnesení -Mgr. Ivetě Tománkové na adresu dle usnesení -insolvenčnímu správci na adresu sídla

-dlužnlkovi na adresu dle usnesení

KAL-doručenký-PM

9. 5. 2016 Mgr. Bohdana Kopečná,v.r. samosoudkýně došlo: 9.5.2016 vypraveno: 17.5.2016

'II'IIFl ..f-ł' Hill.

' !' www

KSBR 52 [NS 222DüűDI4-B-30 Usnesení lüłű

J||||| lllllll 11111111111111" ll llllll Il i 5 2 z D 1 ü-E i anonymizovano Šteflnvá, mě. !966 Dkružní4419fl]

586 ü] Jihlava:MWMMMM Mim

pin-Imuni-vvi. .Fu-l' In-II"

::HmmmKSBR 52 !NS 22 u; j Usnesení WIG I. "

Mgr-.Karel Tománek, mů. 1961 Sokolská 505

25T 22 Čerčany:mu-quam! _

*MHMIW "

-Magma*** .4% Hmmm " Í" III::

I"IłlIIIHI-IllI-I-I-IHIH-I HHHHH Hmm-Wnumąm uu1 .7.1 DHIU .. ..1 nomllłm m "m KSBR 52 ms 2220

Uanosonf lüfn lllllllllllllllllllllllll'Í'l'i 'l 'i " i'll t 5 E i' 3 T-5

-E'EI'IĎ-E*

Mgrlvota Tomanková, roč. 1968 Sokolská SÚS

257 22 ČerčanyIMHMMM"MH MIM-WW ,. wow-"WHmm

""""""" I-III-H!lh-IIHill-'I'll'III-HI-IIIII-II-I-HHHII'IH-III-II-II-II-HlnlluhlloquHHHI-IHHHHHHHoo mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v I-vv .vv Ivvlvl v. lv vv lvl llvvvvlvv

52lNS 22200/2014 B-30 Usnesení 10/6, tisková skupina 52737-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016

22200-2014usneseníopovo|e 2016/05/17 12:03:17 JUDr. Hanáček anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66240743, ins. správce, ID: HANÁČEKARNO 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Hanáček-JUDr. anonymizovano Hanáček, třída Kpt. Jaroše 1936/19, 60200 Brno, CZ ID DS: yspxzcy

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 17.05.201614:19:53

Bc.,DiS. Jana Škaroupková 17.05.2016 15:26:37

Zprávu vypravil: Doručeno:

17.05.201614:19:53

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

17.05.2016 15:26:37 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 16:25 Kontrolu provedl:

18.05.2016 02:03

Křížová DanielaSpisová značkaz52INS 22200/2014 Identifikace dotazu:52737-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:17.05.2016 12:14 Kontrolu proved ::Bc.,DiS. Škaroupková Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupna DS:1 adresátů

AdresátzJUDr. Hanáček anonymizovano , nar. Typľins. IDzHANÁČEKAR anonymizovano , IČ: 66240743, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpF0_INSSPR ID DS:yspxzcy Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Hanáček, firma: anonymizovano Hanáček-Insolvenční správce

IČ: 66240743

Adresa: Tř. kpt. Jaroše /19, 60200 Brno, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:3 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena proz3 adresátů

Adresátzšteflová anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická IDzšTEFLOVHANA270266 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Šteflová, H anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzMgr. Tománek Karel, nar. 73% fyzická IDzTOMÁNEKKARE310361 1 31.03.1961, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Tománek, Karel, 31.03.1961 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzMgr. Tománková Iveta, nar. T31 fyzická IDzTOMÁNKOIVETO8OZ68 1 08.02.1968, fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Tománková, Iveta, 08.02.1968 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R