KSBR 52 INS 21120/2016-A-14
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 52 INS 21120/2016-A-14

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Bohdanou Kopečnou v insolvenčním řízení dlužníka: Tajisa anonymizovano , anonymizovano , Jarohněvice 544, 696 03 Dubňany, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 1. 2017, č.j. KSBR 52 INS 21120/2016-A-12,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 1. 2017, č.j. KSBR 52 INS 21120/2016- A-12, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 5249211206, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž mimo jiné uvedl, že nedopatřením nedoložil soudu spolu se zjištěním nových věřitelů darovací smlouvu na částku 1.000 Kč měsíčně. S doloženou darovací smlouvou lze očekávat uspokojení věřitelů ve výši 41 % přihlášených pohledávek. Závěrem dlužník navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se dlužníkovi záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá, případně že se napadené usnesení ruší.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen ,,insolvenční zákon ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. isir.justi ce.cz

Doložením darovací smlouvy na částku 1.000 Kč měsíčně, odpadly důvody, které vedly soud k uložení povinnosti dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 insolvenčního zákona změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 22. února 2017

Mgr. Bohdana Kopečná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Škaroupková, DiS.