KSBR 52 INS 19285/2014-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 52 INS 19285/2014-A-10

Usne se ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Bohdanou Kopečnou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , Na Ulici 221, 679 21 Če rná Hora, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSBR 52 INS 19285/2014-A-8 ze dne 19. 8. 2014

tak to :

Usnesení č.j. KSBR 52 INS 19285/2014-A-8 ze dne 19. 8. 2014 se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužníkovi ne uk lá dá .

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-8 ze dne 19. 8. 2014 uložil soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil na účet soudu nebo v hotovosti na pokladně soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč; usnesení bylo doručeno dlužníkovi dne 22. 8. 2014.

Dne 2. 9. 2014 podal dlužník proti tomuto usnesení odvolání, ve kterém uvedl, že pro účely oddlužení navýšil svůj příjem o důchod ve výši 2.500,-Kč měsíčně, přičemž doložil smlouvu o důchodu ze dne 1. 9. 2014 na tuto částku opatřenou úředně ověřeným podpisem svým a poskytovatele důchodu pana Petry Slámové.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Tvrzením a doložením nových skutečností o výši příjmů dlužníka odpadly důvody, které vedly soud k uložení povinnosti dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Po zvážení všech okolností soud tedy odvolání dlužníka vyhověl a napadené usnesení ve smyslu § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 11. září 2014

Mgr. Bohdana Kopečná,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová