KSBR 52 INS 18875/2014-B-28
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 52 INS 18875/2014-B-28

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Bohdanou Kopečnou v insolvenční věci dlužníka: Karel anonymizovano , anonymizovano , IČ: 14672871, bytem Zahradnická 315/16, 603 00 Brno, sídlem Prechov ev. č. 99, 691 01 Moravský Žižkov, o návrhu Mgr. Michaely anonymizovano ze dne 11. 6. 2015

takto:

Insolvenční soud na základě její žádosti ze dne 11. 6. 2015 povoluje dceři dlužníka Mgr. Michaele anonymizovano výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dne 11. 6. 2015.

Odůvodnění: Insolvenčnímu soudu byla dne 12. 6. 2015 doručena žádost dcery dlužníka Mgr. Michaely anonymizovano o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Na odůvodnění uvedla, že v domě bydlí její maminka a sestra, pro které by bylo velmi obtížné zajistit si nové ubytování a ovlivnilo by to jejich finanční i sociální situaci. Dluhy váznoucí se k nemovitosti vznikly z podnikání dlužníka. Financování koupě nemovitosti má dcera dlužníka zajištěno prodejem jejího bytu a pro případ potřeby má předjednáno poskytnutí úvěru. K žádosti byl rovněž připojen znalecký posudek na ocenění předmětných nemovitých věcí zapsaných na LV č. 2167 v k. ú. Moravský Žižkov.

Podle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ust. § 295 odst. 3 věty první IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Podle ust. § 68 odst. 2 IZ ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně.

První schůze věřitelů konaná po zjištění úpadku dne 25. 3. 2015 zvolila jako zástupce věřitelů věřitele č. 6. Insolvenční soud proto ve smyslu ust. § 295 odst. 3 věty první IZ ve spojení s ust. § 68 odst. 2 IZ vyzval tohoto věřitele jako zástupce věřitelů k vyjádření ohledně žádosti dcery dlužníka o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka. Věřitel č. 6 ve svém podání ze dne 1. 7. 2015 s povolením výjimky v tomto případě souhlasil, přičemž má za to, že prodej nemovitých věcí zapsaných na LV č. 2167 v k. ú. Moravský Žižkov, za cenu odpovídající přiloženému znaleckému posudku není v rozporu se zájmem věřitelů, jelikož s ohledem na druh a lokalizaci nemovitosti nelze očekávat, že by při jiném způsobu zpeněžení bylo dosaženo vyššího výtěžku. Při okamžitém prodeji přímému zájemci bez nutnosti zprostředkovatele prodeje budou dle věřitele č. 6 ušetřeny náklady majetkové podstaty spojené se správou a zpeněžením nemovitosti.

Insolvenční soud na základě kladného stanoviska věřitele č. 6 jako zástupce věřitelů a s přihlédnutím k důvodům uvedeným v žádosti dospěl k závěru, že v daném případě je možno udělit dceři dlužníka výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Na doplnění pak soud uvádí, že způsob prodeje této části majetkové podstaty není předmětem tohoto rozhodnutí, jelikož se bude odvíjet především od pokynů zajištěných věřitelů ve smyslu ust. § 293 odst. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně; odvolání však může podat jen osoba, která návrh na povolení výjimky podala.

Krajský soud v Brně dne 13. července 2015

Mgr. Bohdana Kopečná v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová