KSBR 52 INS 15163/2016-A-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 52 INS 15163/2016-A-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Bohdanou Kopečnou v insolvenčním řízení dlužníka: ByaS s.r.o., IČO 26218119, Bohuslavice 4083, 696 55 Kyjov, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 7. 2016, č.j. KSBR 52 INS 15163/2016-A-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 7. 2016, č.j. KSBR 52 INS 15163/2016-A-7, se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 5249151636, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž uvedl, že má za to, že soud dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním a také, že toto usnesení spočívá na nesprávném posouzení věci. Ačkoliv soud uvádí, že majetek v hotovosti nepostačuje k uhrazení nákladů řízení, dlužník poukazuje na to, že z jeho seznamu majetku vyplývá, že disponuje movitým majetkem v hodnotě okolo 600.000 Kč, o hotovosti v seznamu majetku neuvedl ničeho. Po zpeněžení tohoto majetku lze důvodně očekávat, že dlužník, resp. insolvenční správce bude disponovat dostatečnými prostředky ke krytí nákladů insolvenčního řízení a jeho činnosti. Překlenutí prvotního nedostatku tak není nezbytně nutné překonávat zaplacením zálohy v hotovosti, ale lze jej vyřešit neodkladným a řádným zpeněžením uvedeného majetku. Soud však o zpeněžitelnosti movitých věcí na náklady řízení neuvádí ničeho. Dále dlužník uvedl, že soud pouze obecně poukázal na potřebu zajistit pro správce finanční prostředky nutné k výkonu funkce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku. Této zálohy lze však užít jen na placení těch výdajů, jež představují náklady insolvenčního řízení. isir.justi ce.cz

K těmto nákladům se však soud nijak nevyslovil, stejně jako se nevyjádřil k potenciálům dlužníkova majetku, coby zdroje průběžného placení nákladů insolvenčního řízení.

Dle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Po zvážení všech okolností dospěl soud k závěru, že odůvodnění výše uvedeného usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení je nedostačující a rozhodl tak, že odvolání vyhověl v plném rozsahu a napadené usnesení zrušil.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 21. 9. 2016

Mgr. Bohdana Kopečná, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Škaroupková, DiS.