KSBR 47 INS 7945/2016-P6-5
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 47 INS 7945/2016-P6-5

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Andreou Horákovou v insolvenční věci dlužníka-manželů Iva anonymizovano , anonymizovano , bytem Cihlářská 18, Hodonín, PSČ 695 01 a Martiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Břeclavská 372, Hrušky, PSČ 691 56,

o přihlášce pohledávky č. 6 věřitele č. 5-EOS Investment Česká republika, s.r.o., se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00, Praha, ČR, IČO 01411641,

takto:

I. Výrok I. usnesení č. j. KSBR INS 7945/2016-P 6-3 ze dne 25. 7. 2016 o přihlášce pohledávky č. 6 věřitele č. 5 EOS Investment Česká republika, s.r.o., se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00, Praha, ČR, IČO 01411641, se mění tak, že nově zní: Přihláška pohledávky č. 6 věřitele č. 5 EOS Investment Česká republika, s.r.o., se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00, Praha, ČR, IČO 01411641, se ve výši 259.505,62 Kč neodmítá. II. Výrok II. usnesení č. j.-P 6-3 ze dne 25. 7. 2016 o přihlášce pohledávky č. 6 věřitele č. 5 EOS Investment Česká republika, s.r.o., se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00, Praha, ČR, IČO 01411641, se mění tak, že nově zní: Účast věřitele č. 5 EOS Investment Česká republika, s.r.o., se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00, Praha, ČR, IČO 01411641 v řízení nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j-P 6-3 ze dne 25. 7. 2016 bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášené pohledávky č. 6 věřitele č. 5 EOS Investment Česká republika, s.r.o., se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00, Praha, ČR, IČO 01411641 (dále jen věřitel ) v částce 259.505,62 Kč, z důvodu, že přihlášená pohledávka byla popřena insolvenčním správcem a věřitel nepodal žalobu o určení této popřené pohledávky.

Dne 2. 9. 2016 bylo soudu doručeno včasné odvolání věřitele do výše citovaného usnesení, ve kterém namítá, že nesouhlasí s odmítnutím přihlášky pohledávky, neboť insolvenční správce vzal své popření podáním zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 1. 7. 2016 zpět.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. isir.justi ce.cz

Insolvenční soud prověřil tvrzení věřitele a zjistil, že odvolání je důvodné. Insolvenční správce skutečně vzal účinně popření pohledávky věřitele č. 6 zpět. Insolvenční soud proto napadené usnesení změnil tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 7. září 2016

JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Sandra Dufková