KSBR 47 INS 7675/2014-B-22
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 47 INS 7675/2014-B-22

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Andreou Horákovou v insolvenční věci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , Mahenova 347/3, 602 00, Brno, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud povoluje Aleně Kolářové, bytem výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a to ve vztahu k tomuto majetku:

-pozemek parc. č. 70 výměře 844 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), součástí pozemku par.č. 70 je s stavba Popovice č. p. 6, dále -pozemek parc. č. 71 o výměře 490 m2 (zahrada), -pozemek parc. č. 72 o výměře 1146m2 (zahrada) -pozemek parc. č. 188 o výměře 265m2 (zastavěná plocha a nádvoří), součástí pozemku parc. č. 188 je stavba bez čp/če, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro k. ú. Popovice u Kroměříže, obec Rataje, na listu vlastnictví č. 299.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 15. 8. 2016 doručeným soudu dne 30. 8. 2016 požádala paní Alena Kolářová, bytem , matka dlužníka, o výjimku ze zákazu nabývání majetku uvedeného ve výroku tohoto usnesení. Svoji žádost zdůvodnila zejména tím, že před zahájením insolvenčního řízení byl zpracován projekt na využití hospodářských budov k malé zemědělské činnosti, přičemž podnikání a zprovoznění podniku se zastavilo prohlášením konkurzu na majetek dlužníka. Paní Alena Kolářová by chtěla pomoci finančně realizovat tento projekt a tím pomoci dlužníku se zajištěním práce, kterou marně shání.

Dne 10. 8. 2015 bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání insolvenčního správce, ve kterém soudu sděluje, že požádal zajištěného věřitele Českou spořitelnu, a.s. o udělení pokynu zajištěného věřitele k prodeji mimo dražbu (dle ust. 289 odst. 1) a vyjádření zástupce věřitelů k prodeji majetku z majetkové podstaty osobě dlužníkovi blízké (dle ust. § 295 IZ), a to za částku 500.000,-Kč (když daně a poplatky hradí kupující). V odůvodnění uvedl, že o uvedenou nemovitost byl opětovně projeven zájem za strany osoby blízké, tj. matky dlužníka, která hodlá nemovitost uchovat v rodinném držení tak, jak tomu bylo v předešlých generacích a udržením této nemovitosti hodlá řešit otázku bydlení svojí rodiny, když tuto by obývala dlužníkova rodina spolu s matkou. Nabídnutá cena je ve výši 2/3 ceny určené znalcem.

Dne 28. 7. 2016 obdržel správce od zajištěného věřitele-České spořitelny, a.s. změnu pokynu zajištěného věřitele ke zpeněžení zástavy (původně tento pokyn zněl na částku 700.000,-Kč). Zajištěný isir.justi ce.cz věřitel tímto souhlasil, aby shora popsané nemovitosti byly zpeněženy prodejem mimo dražbu, nejméně však za cenu 500.000,-Kč, s tím, že daň z převodu nemovitosti a veškeré další náklady spojené s převodem nemovitostí budou hrazeny kupujícím, a to nad rámec uvedené kupní ceny. Zároveň Česká spořitelna jako zajištěný věřitel a současně zástupce věřitelů souhlasí s tím, aby shora uvedené nemovitosti nabyla osoba blízká.

Dle ust. § 295 odst. 1 č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V projednávané věci insolvenční soud neshledal důvody, pro které by nebylo možno paní Aleně Kolářové výjimku ze zákazu nabývání majetku dlužníka udělit a s přihlédnutím ke skutečnosti, že funkci věřitelského orgánu v daném řízení vykonává zástupce věřitelů, který vyslovil s touto výjimkou souhlas, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ust. § 295 odst. 3 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 6. října 2016 Mgr. Andrea Horáková v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Karolína Kulková