KSBR 47 INS 6107/2013
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 47 INS 6107/2013 Ze dne: Krajskému soudu v Brně Naše spis.zn.: 1 VSOL 1017/2014-P7-7 Husova 15 Vyři zuje: Vladimíra Kvapilová 601 95 Brno telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 25.září 2014

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme bez věcného vyřízení spis Krajského soudu v Brně KSBR 47 INS 6107/2013, který byl odvolacímu soudu předložen (č. dokumentu P7-6) k rozhodnutí o odvolání žalobce (č. dokumentu P7-4) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.11.2013, č.j.-P7-2.

V předkládací zprávě soud prvního stupně uvedl, že nepovažuje odvolání za podané ve lhůtě , jelikož se neztotožňuje s názorem odvolatele, který tvrdí, že usnesení nebylo řádně doručeno věřiteli, a proto zmíněné usnesení nenabylo právní moci. Za této situace měl soud prvního stupně rozhodnout o odmítnutí odvolání podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. a nikoliv věc předkládat odvolacímu soudu, neboť podmínky pro odmítnutí odvolání pro opožděnost dle ustanovení § 218a o.s.ř. jsou dány, jen pokud z předkládací zprávy vyplývá, že soud prvního stupně pokládá odvolání za včasné. V této souvislosti odvolací soud upozorňuje, že věřitel č. 7 RCI Financial Services, s.r.o., IČ: 25722328 připojil k přihlášce pohledávky P7-1 ze dne 17.5.2013, doručené soudu dne 20.5.2013 z datové schránky advokáta Mgr. Petra Šabatky, současně též plnou moc udělenou dne 24.7.2012 tomuto advokátovi Mgr. Petru Šabatkovi, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 33, PSČ 110 00, jakož i substituční plnou moc ze dne 25.7.2012 udělenou advokátní koncipientce Mgr. Janě Švábové. Bude-li soud prvního stupně rozhodovat podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. o odmítnutí předmětného odvolání pro opožděnost, bude třeba, aby též odůvodnil, proč nepřihlédl k předložené plné moci, když z obsahu spisu vyplývá, že odvoláním napadené rozhodnutí doručil jen do datové schránky věřitele a nikoliv do datové schránky jeho advokáta. Naopak pokud soud prvního stupně dospěje k závěru, že odvoláním napadené rozhodnutí nebylo dosud řádně doručeno advokátovi věřitele, nechť tak učiní dodatečně.

Dospěje-li soud prvního stupně k závěru, že odvolání bylo podáno včas, nechť je postupováno podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších soudních úřednících státního zastupitelství a změně souvisejících zákonů, ve kterém je stanoveno, že proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle ustanovení § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudu a o změně některých dalších zákonů, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků. V této souvislosti odvolací soud konstatuje, že v odůvodnění rozhodnutí, které vydala asistentka soudce, je uvedeno, že na přezkumném jednání byla pohledávka věřitele č. 7 částečně popřena insolvenčním správcem, a to z důvodu, že pohledávka není po právu, neboť nikdy nevznikla. Naopak z protokolu o přezkumném jednání, jakož i ze seznamu přihlášených pohledávek vyplývá, že insolvenční správce dlužníka, jakož i dlužník, popřeli pouze pořadí přihlášené pohledávky, přičemž tato pohledávka ve výši 100.050 Kč byla insolvenčním správcem, jakož i dlužníkem zcela uznána jako pohledávka nezajištěná. Dále je v odůvodnění odvoláním napadeného rozhodnutí uvedeno, že lhůta pro podání žaloby marně uplynula, neboť věřitel v zákonné lhůtě (poslední den lhůty připadl na 11.7.2013) žalobou nepodal. Naopak ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 47 ICm 2397/2013 vyplývá, že věřitel č. 7 RCI Financial Services, s.r.o., IČ: 25722328 podal dne 3.7.2013 u Krajského soudu v Brně žalobu proti žalovaným: 1) Mgr. Radku Frkalovi jako insolvenčnímu správce dlužníka Jitky Hanákové, 2) dlužnici Jitce Hanákové, kterou se domáhal určení, že pohledávka žalobkyně za úpadcem Jitkou Hanákovou RČ: 495915/096, trvale bytem na adrese Mokrá-Horákov 318, PSČ 664 04, přihlášená ve výši 100.050 Kč do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 47 INS 6105/2013, je pohledávkou zajištěnou převodem vlastnického práva k motorovému vozidlu Renault Thalia, ev.č. VFILB2U0540279606. Toto incidenční řízení bylo usnesením ze dne 8.8.2014 zastaveno (s ohledem na usnesení o odmítnutí přihlášky, které je předmětem tohoto odvolacího řízení), ovšem nepravomocně, neboť žalobce podal odvolání, o kterém bude rozhodovat Vrchní soud v Olomouci ve věci vedené pod sp. zn. 13 VSOL 160/2014.

Za situace, že předseda senátu bude mít za to, že odvolání nelze zcela vyhovět, lze spis opětovně předložit odvolacímu soudu, a to s novou předkládací zprávou, v níž toto své stanovisko předseda senátu výslovně uvede.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu