KSBR 47 INS 5834/2013-P5-6
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 47 INS 5834/2013-P5-6

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem V Koutě 1565, Vracov, PSČ 696 42, IČO 455 00 177, o odvolání věřitele č. 5-Moravia Systems a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00, Praha 10, IČO 269 15 189,

takto:

I. Výrok I. usnesení č. j. KSBR 47 INS 5834/2013-P-5-4 ze dne 28. 7. 2015 o částečném zpětvzetí práva na uspokojení ze zajištění přihlášky pohledávky č. 5 věřitele č. 5- Moravia Systems a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00, Praha 10, IČO 269 15 189, se mění tak, že nově zní: Částečné zpětvzetí práva na uspokojení ze zajištění ze dne 8. 6. 2015 učiněné věřitelem č. 5-Moravia Systems a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00, Praha 10, IČO 269 15 189 je účinné. II. Výrok II. usnesení č. j.-P-5-4 ze dne 28. 7. 2015 o částečném zpětvzetí práva na uspokojení ze zajištění přihlášky pohledávky č. 5 věřitele č. 5- Moravia Systems a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00, Praha 10, IČO 269 15 189, se mění tak, že nově zní: Insolvenční soud bere na vědomí částečné zpětvzetí práva na uspokojení ze zajištění dílčí pohledávky č. 2 přihlášky pohledávky č. 5 věřitele č. 5-Moravia Systems a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00, Praha 10, IČO 269 15 189. V řízení KSBR 47 INS 5834/2013 se nadále pokračuje o dílčí pohledávce č. 2 přihlášky pohledávky č. 5 věřitele č. 5-Moravia Systems a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00, Praha 10, IČO 269 15 189 jako o pohledávce ve výši 40.000,-Kč zajištěné majetkem dlužníka a ve výši 410.500,-jako nezajištěné majetkem dlužníka.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č. j.-P-5-4 ze dne 28. 7. 2015 bylo rozhodnuto o tom, že částečné zpětvzetí práva na uspokojení ze zajištění ze dne 8. 6. 2015 učiněné věřitelem č. 5-Moravia Systems a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00, Praha 10, IČO 269 15 189 není účinné.

Dne 17. 8. 2015 bylo soudu doručeno včasné odvolání věřitele do výše citovaného usnesení, ve kterém namítá, že může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět.

Soud napadené usnesení přezkoumal, akceptoval odvolací důvod věřitele, jelikož naznal, že přihláška pohledávky č. 5 věřitele č. 5 nebyla řádně zjištěna co do pořadí, a to z důvodu popření pořadí dílčí pohledávky č. 2 přihlášené pohledávky č. 5 věřitele č. 5 insolvenčním správcem. Insolvenční soudu proto zvolil postup podle ust. § 95 IZ, podle něhož rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Jde o speciální procesní úpravu autoremedury, která pro potřeby insolvenčního řízení nahrazuje § 210a o. s. ř. Podmínkou k využití autoremedury, tj. možnosti změnit své vlastní rozhodnutí soudem I. stupně je, že soud prvního stupně odvolání v celém rozsahu vyhoví, odvolání nesměřuje proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, odvolání nesměřuje proti rozhodnutí ve věci samé.

Ve vztahu k činnosti vyššího soudního úředníka a asistenta soudce v průběhu insolvenčního řízení platí, že v případě napadení jejich rozhodnutí odvoláním není situace řešena jen postupem dle § 95, ale postupem dle § 8 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících. Je-li tedy podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět insolvenční soudce. V případě, že se insolvenční soudce s rozhodnutím, proti němuž je podáno odvolání, ztotožní, rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a je o něm rozhodováno jako o odvolání odvolacím soudem. Popsaná úprava se vztahuje také na činnost asistentů insolvenčních soudců (§ 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích).

Insolvenční soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je v této fázi řízení důvodné.

Soud tedy odvolání v plném rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí změnil v souladu s výše cit. ust. § 95 IZ, neboť zpětvzetí pořadí přihlášené pohledávky je do doby zjištění přihlášené pohledávky účinné.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 19. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Veronika Raušerová, DiS. samosoudce