KSBR 47 INS 4077/2013-P16-3
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 47 INS 4077/2013-P16-3

U S NE SE NÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníků-navrhovatelů: a) Ludmily anonymizovano , anonymizovano , bytem Zelené náměstí 1290, Uherské Hradiště, PSČ 686 01 b) Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Zelené náměstí 1290, Uherské Hradiště, PSČ 686 01 o přihlášce pohledávky č. 16 věřitele č. 15 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, IČO: 63998530

t akto :

Usnesení Krajského soudu ze dne 22. 10. 2013 č.j. KSBR 47 INS 4077/2011-P-16-2 se ruší.

O d ů v o d ně n í :

Na přezkumném jednání, které se konalo dne 25. 7. 2013, popřel insolvenční správce zcela pohledávku přihlášenou věřitelem č. 15-Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, IČO: 63998530 (dále jen věřitel ), ve výši 30.000,-Kč. Usnesením ze dne 22. 10. 2013 č.j. KSBR 47 INS 4077/2011-P-16-2 bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky pohledávky č. 16 věřitele č. 15 a dále, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 22. 10. 2013. Usnesení vydal vyšší soudní úředník.

Přípisem ze dne 30. 8. 2013 sdělila insolvenční správkyně soudu, že vyrozuměla věřitele o popření jeho nevykonatelné pohledávky, a že vyrozumění bylo odesláno dne 13. 8. 2013 a doručeno dne 14. 8. 2013. Insolvenční správkyně tak splnila zákonem danou podmínku o písemném vyrozumění věřitele jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, viz § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ).

Dle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Lhůta pro podání žaloby byla do dne 29. 8. 2013.

Dne 26. 8. 2013 byl soudu doručen návrh na zahájení řízení o určení pravosti pohledávky. Lhůta pro podání žaloby tím byla zachována a usnesení o odmítnutí přihlášené pohledávky se tak stalo irelevantním.

Podle ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal justiční čekatel nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Soudce přezkoumal rozhodnutí vyššího soudního úředníka a zjistil, že věřitel výzvu insolvenčního správce k podání žaloby převzal dne 14. 8. 2013. Žalobu pak podal ve stanovené třicetidenní lhůtě, proto soudce zrušil rozhodnutí vyššího soudního úředníka, jímž byla přihláška pohledávky věřitele odmítnuta a ukončena jeho účast v insolvenčním řízení.

P o uče n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 1. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Jana Čermáková samosoudkyně