KSBR 47 INS 34082/2014-P2-4
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 47 INS 34082/2014-P2-4

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníka TRIMEN MONT s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Veselská 7/9, PSČ 591 01, IČO 262 89 601, o přihlášce pohledávky č. 2 věřitele č. 2 REFIZ s.r.o., se sídlem Okružní 2352/77, 591 01, Žďár nad Sázavou, IČO 26240394, právně zast. JUDr. Vlastou Pavlíčkovou, advokátkou, se sídlem AK Havlíčkovo nám. 152, 591 01, Žďár nad Sázavou ve výši 636.455,-Kč,

takto:

I. Výrok I. usnesení č. j. KSBR INS 34082/2014-P2-2 ze dne 20. 7. 2015 o přihlášce pohledávky č. 2 věřitele č. 2 REFIZ s.r.o., se sídlem Okružní 2352/77, 591 01, Žďár nad Sázavou, IČO 26240394, se mění tak, že nově zní: Přihláška pohledávky č. 2 věřitele č. 2 REFIZ s.r.o., se sídlem Okružní 2352/77, 591 01, Žďár nad Sázavou, IČO 26240394, se ve výši 636.455,-Kč neodmítá. II. Výrok II. usnesení č. j.-P2-2 ze dne 20. 7. 2015 o přihlášce pohledávky č. 2 věřitele č. 2 REFIZ s.r.o., se sídlem Okružní 2352/77, 591 01, Žďár nad Sázavou, IČO 26240394, se mění tak, že nově zní: Účast věřitele č. 2 REFIZ s.r.o., se sídlem Okružní 2352/77, 591 01, Žďár nad Sázavou, IČO 26240394 v řízení nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j-P2-2 ze dne 20. 7. 2015 bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášené pohledávky č. 2 věřitele č. 2 REFIZ s.r.o., se sídlem Okružní 2352/77, 591 01, Žďár nad Sázavou, IČO 26240394 (dále jen věřitel ) v částce 636.455,-Kč, z důvodu, že věřitel nepodal žalobu o určení této popřené pohledávky.

Dne 27. 8. 2015 bylo soudu doručeno včasné odvolání věřitele do výše citovaného usnesení, ve kterém namítá, že nesouhlasí s odmítnutím přihlášky pohledávky, neboť incidenční žaloba byla soudu včas doručena dne 2. 6. 2015. Žaloba je vedena pod sp. zn. 47 ICm 2210/2015.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud prověřil tvrzení věřitele a zjistil, že odvolání je důvodné. Dne 2. 6. 2015 byla opravdu u insolvenčního soudu podána žaloba o určení pravosti a výše pohledávky věřitele ve výši 636.455,-Kč, která je vedena pod sp. zn. 47 ICm 2210/2015. Insolvenční soud proto napadené usnesení změnil tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 31. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Veronika Raušerová, DiS. samosoudce