KSBR 47 INS 32225/2014
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 47 INS 32225/2014 Krajský soud v Brně Naše spis.zn.: 3 VSOL 528/2015-A-20 Husova 15 Vyřizuje: Miroslava Kupková 601 95 Brno telefon: 585532319 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 24. září 2015

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme spis sp. zn.bez věcného vyřízení.

V daném případě byl odvolacímu soudu předložen spis k rozhodnutí o odvolání insolvenční navrhovatelky-věřitelky Pavly Thurnvaldové proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8.4.2015 č.j.-A-15, jímž soud prvního stupně insolvenční návrh věřitelky Pavly Thurnvaldové (jímž se domáhá zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka Prioris, s.r.o.) odmítl (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

Z obsahu spisu se podává, že byť soud prvního stupně insolvenční návrh věřitelky odmítl podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), vyzval dlužníka (usnesením ze dne 3.12.2014 č.j.-A-4), aby se ve věci písemně vyjádřil, sdělil, zda souhlasí s tím, aby o insolvenčním návrhu věřitele bylo rozhodnuto bez jednání, a dále aby sestavil seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a seznam svých zaměstnanců. Na výzvu soudu reagoval dlužník podáním ze dne 30.12.2014 (došlým soudu téhož dne) a dále podáním, datovaným dne 23.12.2014 (které soudu došlo dne 24.3.2015), s nímž současně předložil soudu seznam majetku a závazků. Obě podání učinil za dlužníka Prioris, s.r.o., se sídlem Brno, Řeznická 1/367, PSČ 602 00, identifikační číslo: 28322975, Mgr. Pavel Enenkl, advokát, se sídlem Brno, Orlí 18. Podle údajů uvedených v podání ze dne 30.12.2014, zastupuje advokát Mgr. Vladimír Enenkl dlužníka na základě plné moci, která však dosud do spisu předložena nebyla. Soud prvního stupně však zjevně tuto skutečnost pominul.

Je proto zapotřebí, aby soud prvního stupně vyzval advokáta Mgr. Vladimíra Enenkla, případně dlužníka Prioris, s.r.o., k předložení plné moci, jako průkazu zastoupení (§ 25 odst. 1, § 28 odst. 1 o.s.ř.), opravňující Mgr. Vladimíra Enenkla k zastupování dlužníka v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn., a to spolu s poučením, že nebude-li plná moc do spisu předložena (§ 32 odst. 1 o.s.ř.), nelze k podáním, které za dlužníka učinil advokát Mgr. Vladimír Enenkl, přihlížet. k zastupování dlužníka Prioris, s.r.o. v insolvenčním řízení, doručí soud prvního stupně usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8.4.2015, č.j. KSBR 47 INS 32225/2014-A-15 tomuto zástupci účastníka (§ 50b odst. 2 o.s.ř.). Po uplynutí lhůty pro případné podání odvolání dlužníkem pak soud prvního stupně opětovně předloží spis odvolacímu soudu, s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu