KSBR 47 INS 2978/2015-P4-4
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 47 INS 2978/2015-P4-4

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníka Kateřiny anonymizovano , anonymizovano , Jevišovka 160, 691 83, Drnholec, o přihlášce pohledávky č. 4 věřitele č. 4 Marka anonymizovano , anonymizovano , Valeč 41, PSČ 675 53, ve výši 150.000,-Kč, právně zast. Mgr. Marií Kunzfeldovou, advokátkou, se sídlem Blatného 36, Brno, PSČ 616 00

takto:

I. Výrok I. usnesení č. j. KSBR INS 2978/2015-P4-2 ze dne 20. 7. 2015 o přihlášce pohledávky č. 4 věřitele č. 4 Marka anonymizovano , anonymizovano , Valeč 41, PSČ 675 53, se mění tak, že nově zní: Přihláška pohledávky č. 4 věřitele č. 4 Marka anonymizovano , anonymizovano , Valeč 41, PSČ 675 53, se ve výši 150.000,-Kč neodmítá. II. Výrok II. usnesení č. j.-P4-2 ze dne 20. 7. 2015 o přihlášce pohledávky č. 4 věřitele č. 4 Marka anonymizovano , anonymizovano , Valeč 41, PSČ 675 53, se mění tak, že nově zní: Účast věřitele č. 4 Marka anonymizovano , anonymizovano , Valeč 41, PSČ 675 53 v řízení nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR INS 2978/2015-P4-2 ze dne 20. 7. 2015 bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášené pohledávky č. 4 věřitele č. Marka anonymizovano , anonymizovano , Valeč 41, PSČ 675 53 (dále jen věřitel ) v částce 150.000,-Kč, z důvodu, že věřitel nepodal žalobu o určení této popřené pohledávky.

Dne 25. 8. 2015 bylo soudu doručeno včasné odvolání věřitele do výše citovaného usnesení, ve kterém namítá, že nesouhlasí s odmítnutím přihlášky pohledávky, neboť incidenční žaloba byla soudu včas doručena dne 3. 6. 2015. Žaloba je vedena pod sp. zn. 47 ICm 2216/2015.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud prověřil tvrzení věřitele a zjistil, že odvolání je důvodné. Dne 3. 6. 2015 byla opravdu u insolvenčního soudu podána žaloba na určení existence popřené pohledávky věřitele ve výši 150.000,-Kč, která je vedena pod sp. zn. 47 ICm 2216/2015. Insolvenční soud proto napadené usnesení změnil tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 31. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Veronika Raušerová, DiS. samosoudce