KSBR 47 INS 29218/2013-A-6
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 47 INS 29218/2013-A-6

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Javorová 1036, Třebíč, PSČ 674 01 o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvečního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Petru Jarošovi, Exekutorský úřad Chrudim, umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod. sp.zn. 129 EX 1637/10, s omezením, aby výtěžek z prodeje nemovitostí povinného Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Javorová 1036, Třebíč, PSČ 674 01, A) stavební parcela p.č. 1973, pozemková parcela p.č. 138/3, budova č.p. 1036 na stavební parcele p.č. 1973, vše zapsané na LV 5188 vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč, pro obec Třebíč a katastrální území Podklášteří, B) stavební parcela p.č. 508, budova č.p. 360 (ulice 9. května č. or. 37) na stavební parcele p.č. 508, vše zapsané na LV 5188 vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč, pro obec Třebíč a katastrální území Podklášteří, C) stavební parcela p.č. 2/3, pozemková parcela p.č. 34/2, budova č.p. 42 na stavební parcele p.č. 2/3, vše zapsané na LV 69 vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracovistě Třebíč, pro obec a katastrální území Mikulovice, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského úřadu v Brně pod sp.zn. KSBR 47 INS 29218/201 k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 18.10.2013 se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dlužník v návrhu tvrdí, že má celkem 2 závazky u 2 věřitelů, dluží panu Ing. Františku Růžičkovi částku 2.626.000,-Kč, přičemž tento dluh je již splatný v plné výši a měl být uhrazen 9.7.2008, v současné době je již řešen exekučně. Dále dlužník dluží bývalé manželce na výživném částku ve výši 50.000,-Kč, tento dluh je také splatný a v plné výši měl být uhrazen do 14.10.2011, dlužníkovo celkové zadlužení je tedy 2.676.000,-Kč. Dlužník uvádí, že do finančních problémů se dostal v roce 2010, kdy měl splatný závazek u pana Růžičky na celkovou částku 2.626.000,-Kč, tento závazek měl v úmyslu zaplatit ve lhůtě dle dohody. Z důvodu vleklých sporů s bývalou manželkou, měl dlužník neustále blokovaný majetek, který chtěl prodat a z utržené částky vyplatit zmíněný dluh. Pokoušel se dohodnout nový termín úhrady, ale nepochodil. Rodina mu pomoci nemohla, tak velkou částku nebyl schopný sehnat. V bodě 09 formulářového návrhu dlužník uvedl, že jeho jediným měsíčním příjmemem, je příjem ze starobního důchodu, který se pohybuje kolem částky 13.000,-Kč. V příštích pěti letech neočekává jiné příjmy, než ty plynoucí ze starobního důchodu. Vyživovací povinnosti nemá. Podle údajů, uvedených v seznamu závazků (který je opatřen údajem o tom, že je úplný a správný, a podpisem dlužníka), má dlužník jeden nevykonatelný nezajištěný závazek-vůči Haně anonymizovano , anonymizovano , bytem Stařeč, PSČ 675 00-ve výši 50.000,-Kč a jeden vykonatelný zajištěný závazek-vůči Ing. Františku Růžičkovi, bytem Zahradníčkova 867, Třebíč, PSČ 675 01-ve výši 2.626.000,-Kč. Podle seznamu majetku

(který je opatřen údajem o tom, že je úplný a správný, a podpisem dlužníka) vlastní dlužník kromě ošacení, televize, mikrovlnné trouby a sedací soupravy, nemovitosti zapsané na LV 5188 pro obec Třebíč, jež jsou vedeny v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu. Insolvenční návrh a vyhláška byly v insolvenčním rejstříku zveřejněny dne 18.10.2013.

Dne 22.10.2013 došel insolvenčnímu soudu návrh soudního exekutora Mgr. Petra Jaroše na vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2, písm. b) IZ, jímž se omezuje účinek spojený se zahájením isnovlečního řízení, uvedený v ust. § 109 odst. 1, písm. c) insolvenčního zákona tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Petru Jarošovi, Exekutorský úřad Chrudim se umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 143 EX 00286/11 s tím, že účinky tohoto předběžného opatření trvají do rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Exekutor návrh odůvodnil tím,že usnesením Okresního soudu v Třebíči ze dne 29.6.2010, č.j. 10 EXE 810/2010-24 ve znění opravného usnesení č.j. 10 EXE 810/2010-28 ze dne 11.8.2010 byl pověřen provedením exekuce v exekuční věci proti povinnému Josefu anonymizovano , tj. dlužníkovi. V rámci exekučního řízení, vedeného pod sp.zn. 129 EX 1637/10, postihl exekutor nemovitosti specifikované ve výroku tohoto usnesení a nařídil dražbu označených nemovitostí, a to na den 30.10.2013 (nemovitosti A, B) a na den 27.11.2013 (nemovitosti C) s tím, že nemovitosti budou draženy postupně a při dosažení dostatečného výtěžku postačujícího u uspokojení pohledávky oprávněného, bude dražba ukončena. Tato exekuce nemůže být ve smyslu ust. § 109 odst. 1, písm.c) IZ provedena s ohledem na účinky zahájení insolvenčního řízení.

Podle tvrzení uvedených v návrhu má navrhovatel za to, že jediným důvodem podání insovlenčního návrhu je snaha povinného sabotovat exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení. Toto je zřejmé zejména z toho, že insolvenční návrh byl podán v průběhu exekučního řízení, a to konkrétně až po vyčerpání opravných prostředků v exekučním řízení, které exekuční řízení prodlužovaly a zejména až po vydání dražební vyhlášky bezprostředně před termínem dražby, zjevně tedy bylo úmyslem povinného zamezit provedení dražby. Tomu, že jedná o obstrukční insolvenční návrh svědčí dle navrhovatele i ta skutečnost, že povinný podává insolvenční návrh opakovaně, když již dříve podal insolvennčí návrh bezprostředně před termínem dražby (insolvenční řízení vedeno pod sp.zn. KSBR 31 INS 16137/2013), přičemž soudní exekutor byl nucen dražbu odročit. Povinný vadný návrh k výzvě soudu nedoplnil a insolvenční návrh byl soudem odmítnut. Tímto postupem se však povinnému podařilo o několik měsíců oddálit zpěněžení svého majetku, když soudní exekutor nemohl dražbu provést. Nově podaný insolvenční návrh, na základě kterého bylo zahájeno předmětné insolvenční řízení, které je vedeno pod sp.zn. KSBR 29218/2013, je pak obsahově shodný s předchozím návrhem a je opět podán před konáním dražebního jednání. Dle názoru navrhovatele si tedy dlužník musí být vědom skutečnosti, že na základě takového návrhu nelze rozhodnout o jeho úpadku a jediným možným důvodem takového úkonu je, a to i s ohledem na jeho dostavadní obstrukční jednání v celém exekučním řízení, jednoduchá možnost jak oddálit zpeněžení svého majetku. Důsledkem by pak bylo opětovné oddálení uspokojení věřitelova nároku.

Ke svému návrhu navrhovatel předběženého opatření doložil listiny-usnesení Okresního soudu v Třebíči ze dne 29.6.2010, č.j. 10 EXE 810/2010-24 ve znění opravného usnesení č.j. 10 EXE 810/2010-28, o nařízení exekuce, usnesení Okresního soudu v Třebíči ze dne č.j. 10 EXE 810/2010-45 ze dne 23.4.2012, kterým soud zamítl návrh povinného na zastevení exekuce, usnesení č.j. 129 EX 1637/10-63 ze dne 13.06.2012, kterým exekutor rozhodl, tak že znalec není vyloučen z provedení znaleckého úkony, usnesení (dražební vyhlášku) č.j. 129 EX 1637/10-109 ze dne 24.10.2012, usnesení (dražební vyhlášku) č.j. 129 EX 1637/10-110 ze dne 30.10.2012, usnesení o odročení dražby č.j. 129 EX 1637/10-121, usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě, sp.zn. 54 Co 149/2013 ze dne 8.4.2013, kterým soud odmítl odvolání povinného do dražební vyhlášky a usnesení soudního exekutora potvrdil, usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě, sp.zn. 54 Co 147/2013 ze dne 27.5.2013, kterým soud odmítl odvolání povinného do dražební vyhlášky a usnesení soudního exekutora potvrdil, usnesení č.j. 129 EX 1637/10-151 ze dne 24.09.2013, usnesení č.j. 129 EX

1637/10-153 ze dne 24.09.2013, usnesení (dražební vyhlášku) č.j. 129 EX 1637/10-157 ze dne 08.10.2013 a výpis z katastru nemovitostí.

Navrhovatel předběženého opatření dále na podporu svých tvrzení poukázel na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 355/2013-A-19 ze dne 19.06.2013, kdy soud rozhodoval v obdobné věci a dovodil, že právě na tyto případy dopadá akutální znění ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ, a dle názoru navrhovatele je namístě toto ustanovení v daném případě použít.

Podle ust. § 109 osdst. 1 písm. c) IZ platí, že se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Podle ust. § 82 odst. 2, písm. b) IZ v platném znění, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Dle názoru insolvenčního soudu se v tomto případě skutečně jedná o sitauci, která naplňuje znaky presumované ustanovením § 82 odst. 2 písm b) IZ a má proto za to, že navrhovatel podal svůj návrh na vydání předběžného opatření zcela důvodně.

Dle usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.7.2013, č.j. KSOS 25 INS 8199/2013, 3 VSOL 355/2013-A-19: ....důvody hodné zvláštního zřetele, způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené v ustanovení § 109, odst. 1, písm.b) IZ, mohou spočívat v takovém chování dlužníka, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh byl zjevně podán proto, aby probíhající exekuci zabránil, a dalo by se očekávat, např. vzhledem k předchozím krokům dlužníka, že návrh bude v krátné době vzat zpět .

S ohledem na průběh insolvečního řízení, vedeného u Krajského soudu v Brně pod. sp.zn. KSBR 31 INS 16137/2013, sice nelze důvodně očekávat, že dlužník vezme svůj návrh v blízké době zpět, nicméně dlužník opakovaně podal zcela totožný insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, který obsahuje velké množství vad. V řízení vedeném pod sp.zn. 31 INS 16137/2013 byl dlužník vyzván k opravě svého návrhu a odstranění těchto vad, dlužník však na tuto výzvu nijak nereagoval a insolvenční soud poté návrh usnesením odmítl. Obdobná situace nastala i v právě probíhajícím insolvenčním řízení dlužníka, kde byl dlužník též vyzván k odstranění vad. Zejména z povahy podaného návrhu, jeho značných nedokonalostí a zásadních vad insolvenčí soud usuzuje, že byl skutečně podán pouze za účelem odročení konání nařízené dražby dlužníkových nemovitostí, nikoliv za účelem, který dlužník v návrhu tvrdí.

Dlužník si je nepochybně vědom i skutečnosti, že je osobou podnikající podle živnostenského zákona, jelikož insolvenční soud opakovaně zjistil, že dlužník nesplňuje jednu ze základních podmínek, která musí být splněna v případě povolení oddlužení (ust. § 389 odst. 1 IZ). V případě, že by dlužník skutečně osvědčil svůj úpadek, což však insolvenční soud s ohledem na shora uvedené nepředpokládá, je jediným možným řešením dlužníkova úpadku konkurz, v rámci kterého by nemovitosti specifikované ve výroku tohoto usenesení byly zpěněženy. Insovlenčí soud se domnívá, že nařízením předběžného opatření, jímž soudnímu exekutorovi Mgr. Petru Jarošovi umožní provést již nařízenou exekuci, vednou pod sp.zn. 129 EX 1637/10, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinného Josefa anonymizovano , byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 29218/2013 k dispozici v tomto řízení, nezhorší se nikterak postavení případných věřitelů, kteří by se přihlásili do insolvenčního řízení dlužníka.

S ohledem na výše uvedené rozhodl insolvenční soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a návrhu na nařízení předběžného opatření vyhověl.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a navrhovatelům se však doručuje i zvláštním způsobem.

Toto usnesení je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (ust. § 89 odst. 1 IZ).

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy bylo doručeno zvláštním způsobem, k vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 29. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Jana Čermáková samosoudkyně