KSBR 47 INS 2637/2014-B-32
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 47 INS 2637/2014-B-32

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Adrianou Valcovou v insolvenční věci dlužníka-manželů Jana anonymizovano , anonymizovano , Hostákov 47, Vladislav, PSČ 675 01 a Marcely anonymizovano , anonymizovano , Hostákov 47, Vladislav, PSČ 675 01, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud povoluje Kateřině anonymizovano , nar. 15. 5. 1990, bytem Hostákov 47, 675 01 Vladislav výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a to ve vztahu k tomuto majetku: pozemku parc. č. st. 65, jehož součástí je budova č.p. 47 a pozemku parc č. 630/7, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, pro obec Vladislav, katastrální území Hostákov, na LV č. 387 (zapsáno v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 7. 4. 2014 (č. l. B-2).

Odůvodnění:

Podáním ze dne 25. 6. 2015, doručeným soudu dne 26. 6. 2015 požádala paní Kateřina anonymizovano , nar. 15. 5. 1990, bytem Hostákov 47, 675 01 Vladislav, dcera dlužníka, o výjimku ze zákazu nabývání majetku uvedeného ve výroku tohoto usnesení. Svoji žádost zdůvodnila tím, že prodej nemovitostí třetí osobě by měl neblahé sociální následky na celou její rodinu a na schopnost jejích rodičů splácet své závazky, tak jak se zavázali ve své žádosti o oddlužení. Dne 29. 7. 2015 bylo insolvenčnímu soudu doručeno vyjádření věřitele k žádosti osoby blízké o výjimku z ustanovení § 295 odst. 1 insolvenčního zákona, ve kterém se vyjádřil tak, že souhlasí se žádostí o předmětnou výjimku, když má za to, že nastaly odůvodněné případy ve smyslu ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona.

Dle ust. § 295 odst. 1 č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V projednávané věci insolvenční soud neshledal důvody, pro které by nebylo možno paní anonymizovano výjimku ze zákazu nabývání majetku dlužníka udělit a s přihlédnutím ke skutečnosti, že funkci věřitelského orgánu v daném řízení vykonává zástupce věřitelů, který vyslovil s touto výjimkou souhlas, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ust. § 295 odst. 3 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 30. července 2015

Mgr. Adriana Valcová, v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Ivana Ševčíková