KSBR 47 INS 24418/2013-A-49
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 47 INS 24418/2013-A-49

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníka S-INVEST, s. r. o., IČO 607 48 656, se sídlem Květná 186, PSČ 687 65, Strání, o insolvenčním návrhu věřitele-navrhovatele Kociánka REALITY, a.s., IČO 269 19 231, se sídlem Rašínova 2, PSČ 602 00, Brno, o zrušení usnesení o zastavení řízení o odvolání pro nezaplacení soudního poplatku ze dne 14. 5. 2015 č. j. KSBR 47 INS 24418/2013-A-47,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 47 INS 24418/2013-A-47 ze dne 14. 5. 2015 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č. j.-A-47 ze dne 14. 5. 2015 bylo zastaveno odvolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Navrhovatel dodatečně, do konce lhůty k podání odvolání proti tomuto usnesení, podal odvolání a soudní poplatek zaplatil.

Po zjištění, že odvolání je podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, soud přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Soud postupoval ve smyslu ust. § 95 IZ a odvolání v plném rozsahu vyhověl. Výrokem tohoto usnesení shora citované usnesení zrušil. V řízení bude pokračováno po právní moci tohoto usnesení.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Krajský soud v Brně dne 10. června 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Veronika Raušerová, DiS. samosoudce