KSBR 47 INS 2413/2015-A-21
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 2413/2015-A-23

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v insolvenční věci dlužníka MORAPP, spol. s r.o., se sídlem Brno, Dolní Heršpice, Jižní náměstí 7/7, PSČ 619 00, IČO 494 46 487, o insolvenčním návrhu věřitele-navrhovatele Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Tř. Kpt. Jaroše 1923/4, Brno, PSČ 602 00, o odvolání proti usnesení č. j. KSBR 47 INS 2413/2015-A-21,

takto:

Usnesení č. j.ze dne 20. 1. 2016 o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se mění tak, že nově zní: Soud nevyzývá věřitele-navrhovatele, aby ve lhůtě pěti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil z á l o h u na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č. j.ze dne 20. 1. 2016 bylo rozhodnuto o uložení povinnosti věřiteli-navrhovateli Zdeňku Koblížkovi, anonymizovano , bytem Tř. Kpt. Jaroše 1923/4, Brno, PSČ 602 00, zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Dne 5. 2. 2016 bylo soudu doručeno včasné odvolání věřitele-navrhovatele do výše citovaného usnesení, ve kterém navrhuje, aby odvolací soud zrušil napadané usnesení.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud prověřil tvrzení navrhovatele a zjistil, že odvolání je důvodné. Po opětovném přezkoumání napadeného usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo, soud přehodnotil své rozhodnutí a shledal, že po navrhovateli nelze žádat úhradu zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Soud tedy odvolání v plném rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí změnil v souladu s výše cit. ust. § 95 IZ, neboť důvody pro uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení zde dány nejsou.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 8. února 2015

JUDr. Drahomíra Lukešová, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Sandra Dufková