KSBR 47 INS 24001/2014-B-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 47 INS 24001/2014-B-11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Adrianou Valcovou v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Kadov 41, Sněžné, PSČ 592 03, IČO 723 11 096, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud povoluje Janě Navrátilové, bytem Kadov 41, Sněžné, PSČ 592 03 výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a to ve vztahu k tomuto majetku: parcela st. č. 37, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 155m2, parcela č. 34, ostatní plocha o výměře 92 m2, ostatní komunikace, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 357, pro katastrální území Kadov u Sněžného, obec Kadov, vedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou (zapsáno v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 15. 12. 2014 (č. l. B-2).

Odůvodnění:

Podáním ze dne 9. 7. 2015, doručeným soudu dne 10. 7. 2015 požádala paní Jana Navrátilová bytem Kadov 41, Sněžné, PSČ 592 03, sestra dlužníka, o výjimku ze zákazu nabývání majetku uvedeného ve výroku tohoto usnesení. Svoji žádost zdůvodnila tím, že je přáním rodinných příslušníků, aby majetek zůstal v majetku rodiny. Insolvenční správce ve svém podání ze dne 1. 7. 2015 uvedl, že tato nabídka byla schválena zajištěným věřitelem.

Dle ust. § 295 odst. 1 č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V projednávané věci insolvenční soud neshledal důvody, pro které by nebylo možno paní Navrátilové výjimku ze zákazu nabývání majetku dlužníka udělit a s přihlédnutím ke skutečnosti, že funkci věřitelského orgánu v daném řízení vykonává soud, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ust. § 295 odst. 3 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 13. července 2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Adriana Valcová, v.r. Veronika Raušerová, DiS. asistentka soudce